Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 16. juulil 2019 – BZ versus Westerwaldkreis

(kohtuasi C-546/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: BZ

Vastustaja: Westerwaldkreis

Eelotsuse küsimused

1.    a) Kas kolmanda riigi kodaniku suhtes „muudel kui rändega seotud“ põhjustel kehtestatud sisenemiskeeld kuulub igal juhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel1 kohaldamisalasse, kui liikmesriik ei ole kasutanud selle direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis b sätestatud võimalust?

b)    Juhul, kui vastus küsimusele 1.a on eitav: kas niisugune sisenemiskeeld ei ole direktiiviga 2008/115 hõlmatud ka siis, kui hoolimata tema suhtes tehtud väljasaatmiskorraldusest, millega sisenemiskeeld on seotud, viibib kolmanda riigi kodanik juba ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil ning kuulub seega põhimõtteliselt direktiivi kohaldamisalasse?

c)    Kas „muudel kui rändega seotud“ põhjustel kehtestatud sisenemiskeeldude hulka kuulub sisenemiskeeld, mis on seotud avaliku korra ja julgeoleku huvides (käesolevas asjas üksnes üldpreventiivsetel põhjustel terrorismivastase võitluse eesmärgil) tehtud väljasaatmisotsusega?

2.    Kui küsimusele 1 vastatakse, et käesolev sisenemiskeeld kuulub direktiivi 2008/115 kohaldamisalasse, siis:

a)    Kas ametiasutuse poolt tagasisaatmisotsuse (käesolevas asjas väljasaatmishoiatus) kehtetuks tunnistamise tagajärg on, et sellega samaaegselt määratud sisenemiskeeld direktiivi 2008/115 artikli 3 punkti 6 tähenduses muutub õigusvastaseks?

b)    Kas niisugune õiguslik tagajärg saabub ka siis, kui tagasisaatmisotsuse tegemisele eelnenud ametiasutuse väljasaatmiskorraldus on juba jõustunud?

____________

1 ELT 2008, L 348, lk 98.