Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – BZ v. Westerwaldkreis

(Asia C-546/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BZ

Vastaaja: Westerwaldkreis

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Kuuluuko maahantulokielto, joka määrätään kolmannen maan kansalaiselle muista kuin maahanmuuttoon liittyvistä syistä, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 soveltamisalaan ainakin silloin, kun jäsenvaltio ei ole käyttänyt tämän direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista mahdollisuutta?

b)    Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi: Eikö tällainen maahantulokielto kuulu direktiivin 2008/115/EY soveltamisalaan silloinkaan, kun kolmannen maan kansalainen jo riippumatta hänelle annetusta karkotuspäätöksestä, johon maahantulokielto liittyy, oleskelee laittomasti ja siten lähtökohtaisesti kuuluu direktiivin soveltamisalaan?

c)    Kuuluuko muista kuin maahanmuuttoon liittyvistä syistä määrättyihin maahantulokieltoihin sellainen maahantulokielto, joka määrätään yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvien syiden perusteella (nyt esillä olevassa asiassa yksinomaan yleisestävyyteen liittyvien syiden perusteella terrorismin torjumiseksi) annetun karkotuspäätöksen yhteydessä?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan, että nyt esillä oleva maahantulokielto kuuluu direktiivin 2008/115/EY soveltamisalaan:

a)    Seuraako palauttamispäätöksen (nyt esillä olevassa asiassa maastapoistamisuhan) hallinnollisesta kumoamisesta, että samanaikaisesti tämän päätöksen kanssa määrätystä direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetusta maahantulokiellosta tulee lainvastainen?

b)    Aiheutuuko tämä oikeudellinen seuraus myös silloin, kun palauttamispäätöstä edeltävä hallinnollinen karkotuspäätös on saanut lainvoiman?

____________

1 EUVL 2008, L 348, s. 98.