Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BZ kontra Westerwaldkreis

(C-546/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: BZ

Alperes: Westerwaldkreis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a)    Kiterjed-e a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 hatálya a harmadik országbeli állampolgárral szemben „nem a migrációval összefüggő” okokból elrendelt beutazási tilalomra legalábbis akkor, ha a tagállam nem élt az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti lehetőséggel?

b)    Az első kérdés a) pontjában foglalt kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Akkor sem tartozik-e az ilyen beutazási tilalom a 2008/115/EK irányelv hatálya alá, ha a harmadik országbeli állampolgár már a vele szemben hozott – a beutazási tilalommal kísért – kiutasító határozattól függetlenül is jogellenesen tartózkodik, és ezért alapvetően az irányelv hatálya alá tartozik?

c)    „Nem a migrációval összefüggő” okokból elrendelt beutazási tilalomnak minősül-e a közbiztonsági és közrendi okokból (a jelen esetben: a terrorizmus elleni küzdelem céljával kizárólag általános megelőzési okokból) elrendelt kiutasítással összefüggő beutazási tilalom?

Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a szóban forgó beutazási tilalom a 2008/115/EK irányelv hatálya alá tartozik:

a)    Azzal jár-e a kiutasítási határozat (a jelen esetben: a kitoloncolás kilátásba helyezése) közigazgatási hatóság általi hatályon kívül helyezése, hogy jogellenessé válik az e határozattal egyidejűleg elrendelt, a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 6. pontja értelmében vett beutazási tilalom?

b)    Akkor is beáll-e ez a jogkövetkezmény, ha a kiutasítási határozatot megelőző közigazgatási kiutasító határozat jogerős(sé vált)?

____________

1 HL 2008. L 348., 98. o.