Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 16. júla 2019 – BZ/Westerwaldkreis

(vec C-546/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: BZ

Žalovaný: Westerwaldkreis

Prejudiciálne otázky

1.    a)    Patrí zákaz vstupu, ktorý sa uloží štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účely „nesúvisiace s migráciou“, do pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území1 , v každom prípade vtedy, keď členský štát nevyužil možnosť stanovenú v článku 2 ods. 2 písm. b) tejto smernice?

b)    V prípade zápornej odpovede na otázku 1 písm. a): Nespadá taký zákaz vstupu pod smernicu 2008/115/ES ani vtedy, keď sa štátny príslušník tretej krajiny už nezávisle od rozhodnutia o vyhostení, ktoré bolo voči nemu vydané a na ktorom je založený zákaz vstupu, zdržiava na štátnom území neoprávnene, a teda v zásade patrí do pôsobnosti smernice?

c)    Patrí k zákazom vstupu vydaným na účely „nesúvisiace s migráciou“ zákaz vstupu, ktorý sa vydá v súvislosti s vyhostením nariadeným z dôvodov verejnej bezpečnosti a poriadku (v tomto prípade len z dôvodov všeobecnej prevencie s cieľom bojovať proti terorizmu)?

2.    V prípade, ak sa na otázku 1 odpovie v tom zmysle, že predmetný zákaz vstupu spadá do pôsobnosti smernice 2008/115/ES:

a)    Má zrušenie rozhodnutia o návrate (v tomto prípade hrozby odsunu) v správnom konaní za následok, že zákaz vstupu v zmysle článku 3 bodu 6 smernice 2008/115/ES nariadený súbežne s týmto rozhodnutím sa stane protiprávnym?

b)    Nastane tento právny následok aj vtedy, keď je rozhodnutie o vyhostení vydané v správnom konaní pred rozhodnutím o návrate právoplatné (keď nadobudlo právoplatnosť)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98.