Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 16. julija 2019 – BZ/Westerwaldkreis

(Zadeva C-546/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka, pritožnica in vložnica revizije: BZ

Tožena stranka, nasprotna stranka v postopku s pritožbo in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Westerwaldkreis

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    (a)    Ali je s področjem uporabe Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav1 vsekakor zajeta prepoved vstopa, ki se državljanu tretje države izda za namene, „ki niso povezani z migracijami“, če država članica ni uporabila možnosti iz člena 2(2)(b) te direktive?

(b) Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), nikalen: ali taka prepoved vstopa ne spada na področje uporabe Direktive 2008/115/ES niti, če državljan tretje države nezakonito prebiva v državi članici že ne glede na odredbo o izgonu, ki mu je bila izdana, na katero se navezuje prepoved vstopa, in se Direktiva zato zanj načeloma že uporablja?

(c)    Ali k prepovedim vstopa, izdanim za namene, „ki niso povezani z migracijami“, spada prepoved vstopa, ki se izda v povezavi z izgonom, odrejenim zaradi javne varnosti in reda (v tem primeru: izključno zaradi splošne prevencije s ciljem boja proti terorizmu)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da obravnavana prepoved vstopa spada na področje uporabe Direktive 2008/115/ES:

(a)    Ali zaradi odprave odločbe o vrnitvi (v tem primeru: grožnje odstranitve), ki jo opravi upravni organ, prepoved vstopa v smislu člena 3, točka 6, Direktive 2008/115/ES, ki je bila izdana hkrati z odločbo o vrnitvi, postane nezakonita?

(b)    Ali ta pravna posledica nastopi tudi, če je upravna odredba o izgonu, ki je bila izdana pred odločbo o vrnitvi, (postala) pravnomočna?

____________

1 UL 2008, L 348, str. 98.