Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 16 juli 2019 – BZ mot Westerwaldkreis

(Mål C-546/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: BZ

Motpart: Westerwaldkreis

Tolkningsfrågor

1. a)    Omfattas ett inreseförbud som har utfärdats mot en tredjelandsmedborgare ”för andra ändamål än invandring” av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna1 i fall där medlemsstaten inte har använt sig av möjligheten i artikel 2.2 b i detta direktiv?

b)    Om fråga 1 a besvaras nekande: Omfattas ett sådant inreseförbud inte heller av direktiv 2008/115/EG när tredjelandsmedborgaren – oberoende av ett utvisningsbeslut som har utfärdats mot denne och till vilket inreseförbudet är kopplat – redan vistas olagligen i landet och därmed i princip omfattas av direktivets tillämpningsområde?

c)    Hör ett inreseförbud, som utfärdas i samband med ett beslut om utvisning med hänsyn till allmän ordning och säkerhet (i det aktuella fallet av generalpreventiva skäl i syfte att bekämpa terrorism), till de inreseförbud som utfärdas ”för andra ändamål än invandring”?

2.    Om fråga 1 besvaras på så sätt att det aktuella inreseförbudet omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2008/115/EG:

a)    Får det administrativa beslutet om upphävande av beslutet om återvändande (i det aktuella fallet varsel om avlägsnande) till följd att ett samtidigt utfärdat inreseförbud i den mening som avses i artikel 3.6 i direktiv 2008/115/EG blir rättsstridigt?

b)    Inträffar denna rättsföljd också när det före beslutet om återvändande utfärdade administrativa beslutet om utvisning äger (har vunnit) laga kraft?

____________

1 EUT L 348, 2008, s. 98.