Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 3. července 2019 – Spolková republika Německo v. XT

(Věc C-507/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Dovolatelka: Spolková republika Německo

Odpůrce: XT

Předběžné otázky

Je pro posouzení otázky, zda Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) osobě palestinské národnosti bez státní příslušnosti dále neuděluje ochranu nebo podporu ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. a) věty druhé směrnice 2011/95/EU1 , z územního hlediska relevantní pouze příslušný operační prostor (Pásmo Gazy, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Západní břeh Jordánu), ve kterém uvedená osoba bez státní příslušnosti v okamžiku opuštění mandátního území UNRWA skutečně pobývala (v tomto případě: Sýrie), nebo i další operační prostory, které patří k mandátnímu území UNRWA?

Není-li operační prostor v okamžiku opuštění mandátního území tím jediným, co je třeba vzít v úvahu: Je třeba vzít v úvahu všechny operační prostory mandátního území vždy a bez ohledu na další předpoklady? Pokud tomu tak není: Je třeba vzít v úvahu další operační prostory pouze v případě, že osoba bez státní příslušnosti měla k tomuto operačnímu prostoru významný (územní) vztah? Je k založení takovéto vztahu zapotřebí stávající nebo předchozí obvyklý pobyt uvedené osoby v tomto prostoru k okamžiku opuštění území? Je pro účely posouzení, zda takový významný (územní) vztah existuje, třeba vzít v úvahu další okolnosti? Pokud ano: Jaké? Záleží na tom, zda je pro osobu bez státní příslušnosti v okamžiku opuštění mandátního území UNRWA možné a únosné, aby přicestovala do rozhodného operačního prostoru?

Nabývá osoba bez státní příslušnosti, která opustí mandátní území UNRWA proto, že se v operačním prostoru, kde skutečně pobývá, nachází ve velmi nejisté osobní situaci a UNRWA jí tam není schopen poskytnout ochranu či podporu, nároku na výhody ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. a) věty druhé směrnice 2011/95/EU i v případě, že se předtím odebrala do výše uvedeného operačního prostoru, aniž by se v operačním prostoru, kde pobývala předtím, nacházela ve velmi nejisté osobní situaci a aniž by mohla podle poměrů panujících v okamžiku přesunu počítat s tím, že se jí v operačním prostoru, do kterého míří, dostane od UNRWA ochrany nebo podpory a že se v dohledné době bude moci vrátit do operačního prostoru, v němž dosud pobývala?

Je pro posouzení otázky, zda osobě bez státní příslušnosti nelze přiznat postavení uprchlíka ipso facto z toho důvodu, že po opuštění mandátního území UNRWA zanikly předpoklady stanovené v čl. 12 odst. 1 písm. a) větě druhé směrnice 2011/95/EU, relevantní pouze operační prostor, ve kterém měla naposledy obvyklý pobyt? Pokud tomu tak není: Je třeba obdobně zahrnout do úvahy i území, která je podle bodu 2 třeba vzít v úvahu ve vztahu k okamžiku opuštění? Pokud tomu tak není: Podle jakých kritérií je třeba určit území, která je třeba vzít v úvahu v okamžiku rozhodování o žádosti? Je k zániku předpokladů stanovených v čl. 12 odst. 1 písm. a) větě druhé směrnice 2011/95/EU třeba, aby (státní či kvazistátní) orgány v rozhodném operačním prostoru byly ochotny osobu bez státní příslušnosti (opět) přijmout?

Kdyby byl v souvislosti se splněním nebo zánikem předpokladů stanovených v čl. 12 odst. 1 písm. a) větě druhé směrnice 2011/95/EU relevantní operační prostor, v němž měla daná osoba (naposledy) obvyklý pobyt: Jaká kritéria jsou určující pro založení obvyklého pobytu? Je k tomu zapotřebí zákonný pobyt povolený státem pobytu? Pokud tomu tak není: Je k tomu třeba alespoň vědomé strpění pobytu dotčené osoby bez státní příslušnosti ze strany příslušných orgánů daného operačního prostoru? Pokud tomu tak je: Musí příslušné orgány vědět o přítomnosti dané osoby bez státní příslušnosti konkrétně, nebo stačí, pokud vědomě strpí její pobyt jakožto člena větší skupiny osob? Pokud tomu tak není: Stačí sám o sobě delší faktický pobyt?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).