Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 3 iulie 2019 – Bundesrepublik Deutschland/XT

(Cauza C-507/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă: Republica Federală Germania

Intimat: XT

Întrebările preliminare

Pentru a răspunde la întrebarea dacă protecția sau asistența din partea UNRWA (Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, denumită în continuare „UNRWA”), de care beneficiază un apatrid palestinian încetează, în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Directiva 2011/95/UE1 , trebuie să se ia în considerare, din punct de vedere geografic, doar zona de operațiuni respectivă (Fâșia Gaza, Iordania, Liban, Siria, Cisiordania) în care apatridul a avut reședința efectivă la părăsirea zonei acoperite de mandatul UNRWA (în speță, Siria) sau ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, și alte zone de operațiuni aparținând zonei de mandat a UNRWA?

În cazul în care nu trebuie luată în considerare numai zona de operațiuni de la părăsirea zonei de mandat: trebuie să fie luate în considerare întotdeauna și independent de alte condiții toate zonele de operațiuni ale zonei de mandat? În cazul unui răspuns negativ: alte zone de operațiuni trebuie să fie luate în considerare numai în cazul în care apatridul a avut o legătură (teritorială) substanțială cu respectiva zonă de operațiuni? Pentru existența unei astfel de legături, este necesară menținerea unei reședințe obișnuite – la părăsirea celei existente sau a fostei reședințe? Există circumstanțe suplimentare care trebuie luate în considerare la verificarea legăturii (teritoriale) substanțiale? În cazul unui răspuns afirmativ: care sunt acestea? Prezintă relevanță aspectul dacă apatridul, la data părăsirii zonei acoperite de mandatul UNRWA, putea în mod rezonabil să intre în zona de operațiuni în cauză?

Un apatrid care părăsește zona de mandat al UNRWA, întrucât se află într-o situație personală de insecuritate gravă în zona de operațiuni a reședinței sale efective, iar UNRWA nu poate să îi acorde protecție sau asistență în acea zonă, beneficiază de protecția ipso facto a directivei în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Directiva 2011/95 și în cazul în care, anterior, s-a dus în această zonă de operațiuni, fără ca în zona de operațiuni a reședinței sale anterioare să se fi aflat într-o situație personală de insecuritate gravă și fără să poată presupune că, date fiind raporturile la momentul intrării în zona de operațiuni în care s-a dus, va beneficia de protecția sau asistența UNRWA și că se va putea întoarce, într-un timp previzibil, în zona de operațiuni a reședinței sale de până atunci?

Pentru aprecierea aspectului dacă unui apatrid nu îi poate fi recunoscut statutul de refugiat ipso facto deoarece condițiile prevăzute la articolul 12 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Directiva 2011/95 au încetat după părăsirea zonei de mandat al UNRWA, trebuie să fie luată în considerare doar zona de operațiuni a ultimei reședințe obișnuite? În cazul unui răspuns negativ: trebuie să fie luate în considerare suplimentar, prin analogie, zonele de la data părăsirii, conform întrebării 2? În cazul unui răspuns negativ: care sunt criteriile pe baza cărora trebuie să se stabilească zonele care trebuie să fie luate în considerare la momentul soluționării cererii? Încetarea condițiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Directiva 2011/95 presupune disponibilitatea autorităților (de stat sau cvasi de stat) în zona de operațiuni în cauză de a prelua (din nou) apatridul?

În cazul în care, în legătură cu existența sau încetarea condițiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Directiva 2011/95, prezintă relevanță zona de operațiuni a (ultimei) reședințe obișnuite: care sunt criteriile relevante care pot justifica existența unei reședințe obișnuite? Este necesară o ședere legală, autorizată de statul de reședință? În cazul unui răspuns negativ: este necesară cel puțin acceptarea deliberată a șederii apatridului în cauză de către autoritățile responsabile din zona de operațiuni? În cazul unui răspuns afirmativ în această privință: este necesar ca prezența fiecărei persoane apatride să fie cunoscută în mod specific autorităților responsabile sau este suficientă acceptarea deliberată a șederii în calitate de membru al unui grup mai larg de persoane? În cazul unui răspuns negativ: este suficientă doar o ședere efectivă mai îndelungată?

____________

1 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9)