Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 3. júla 2019 – Spolková republika Nemecko/XT

(vec C-507/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Spolková republika Nemecko

Odporca: XT

Prejudiciálne otázky

Má sa z územného hľadiska pri posudzovaní otázky, či UNRWA už viac neposkytuje Palestínčanovi bez štátneho občianstva v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vety smernice 2011/95/EÚ1 ochranu alebo pomoc, prihliadať len na príslušnú oblasť pôsobenia (pásmo Gazy, Jordánsko, Libanon, Sýria, oblasť západného Jordánska), kde mala osoba bez štátneho občianstva v čase, keď opustila územie mandátu UNRWA, svoj skutočný pobyt (v tomto konaní: Sýria) alebo sa zohľadnia aj ďalšie oblasti pôsobenia, ktoré patria do územia mandátu UNRWA?

Ak sa nemá prihliadať len na oblasť pôsobenia v čase odchodu: majú sa aj naďalej a nezávisle od ďalších podmienok zohľadniť všetky oblasti pôsobenia, ktoré sú súčasťou územia mandátu? V prípade zápornej odpovede: majú sa zohľadniť ďalšie oblasti pôsobenia len v tom prípade, ak mala osoba bez štátneho občianstva k tejto oblasti pôsobenia významný (z územného hľadiska) vzťah? Vyžaduje sa pre takýto vzťah obvyklý pobyt, ktorý existoval v čase odchodu alebo v minulosti? Má sa prihliadnuť počas skúmania významného (z územného hľadiska) vzťahu aj na ďalšie okolnosti? V prípade kladnej odpovede: na aké? Je relevantné, či má osoba bez štátneho občianstva v čase opustenia územia mandátu UNRWA možnosť vstúpiť do rozhodnej oblasti pôsobnosti a či je takáto možnosť primeraná?

Má osoba bez štátneho občianstva, ktorá opustí územie mandátu UNRWA z dôvodu, že sa v oblasti pôsobenia jej skutočného pobytu nachádza vo veľmi neistej osobnej situácii a UNRWA nemá možnosť jej v tejto oblasti zabezpečiť ochranu alebo poskytnúť pomoc, právo na ochranu smernice ipso facto v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vety smernice 2011/95/EÚ aj vtedy, ak už v minulosti vstúpila do tejto oblasti pôsobenia, hoci sa v oblasti pôsobenia v mieste svojho predchádzajúceho pobytu nenachádzala vo veľmi neistej osobnej situácii a s ohľadom na pomery, ktoré existovali v čase jej presunu, nemohla počítať s tým, že jej bude v oblasti pôsobenia, do ktorej vstupuje, poskytnutá ochrana alebo pomoc UNRWA a že sa v blízkej budúcnosti bude môcť vrátiť do oblasti pôsobenia v mieste jej doterajšieho pobytu?

Má sa pri posudzovaní otázky, či sa osobe bez štátneho občianstva neprizná postavenie utečenca ipso facto z dôvodu, že po opustení územia mandátu UNRWA zanikli podmienky upravené v článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vete smernice 2011/95/EÚ, prihliadať len na oblasť pôsobenia v mieste posledného obvyklého pobytu? V prípade zápornej odpovede: majú sa obdobne zohľadniť aj oblasti, z ktorých sa má podľa bodu 2 [článku 1 písm. A Ženevského dohovoru o utečencoch] vychádzať v okamihu odchodu? V prípade zápornej odpovede: na základe akých kritérií sa majú určiť oblasti, na ktoré sa má prihliadať v okamihu rozhodnutia o žiadosti? Vyžaduje sa pre zánik podmienok upravených v článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vety smernice 2011/95/EÚ, aby boli (štátne alebo kvázi štátne) orgány v príslušnej oblasti pôsobenia ochotné prijať (späť) dotknutú osobu bez štátneho občianstva?

Ak sa v súvislosti so splnením alebo zánikom podmienok upravených v článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vete smernice 2011/95/EÚ vychádza z oblasti pôsobenia v mieste (posledného) obvyklého pobytu: aké kritériá sú relevantné pre vznik obvyklého pobytu? Vyžaduje sa oprávnený pobyt, ktorý bol povolený štátom pobytu? V prípade zápornej odpovede: vyžaduje sa prinajmenšom, aby príslušné orgány v oblasti pôsobenia vedome strpeli pobyt osoby bez štátnej príslušnosti? V prípade kladnej odpovede: musia mať zodpovedné orgány konkrétnu vedomosť o prítomnosti jednotlivej osoby bez štátneho občianstva alebo stačí, aby vedome strpeli pobyt tejto osoby ako člena väčšej skupiny osôb? V prípade zápornej odpovede: postačuje aj dlhšie trvajúci skutočný pobyt?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).