Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Potsdam (Германия), постъпило на 11 юли 2019 г. — Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Дело C-529/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Potsdam

Страни в главното производство

Ищец: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Ответник: ML

Преюдициален въпрос

Изключено ли е правото на отказ по член 16, буква в) от Директивата относно правата на потребителите1 (Директива 2011/83/ЕС) и когато стоката се изработва по поръчка на потребителя, но продавачът все още не е започнал изработката и не е извършил — сам, а не чрез трето лице — напасване при монтажа при клиента? Има ли значение дали стоките могат да бъдат възстановени в състоянието от преди индивидуализацията при ниски разходи за демонтаж, т.е. около 5 % от стойността на стоките?

____________

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).