Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Potsdam (Německo) dne 11. července 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG v. ML

(Věc C-529/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Potsdam

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Žalovaný: ML

Předběžná otázka

Je právo odstoupit od smlouvy podle článku 16 písm. c) směrnice o právech spotřebitelů1 vyloučeno i tehdy, jestliže je sice zboží vyrobeno podle požadavků spotřebitele, prodávající však ještě nezačal s výrobou a přizpůsobení u samotného spotřebitele by uskutečnil sám, nikoli prostřednictvím třetí osoby? Záleží na tom, zda by se zboží dalo znovu uvést do stavu před individuálním přizpůsobením jen s nepatrnými náklady na demontáž, přibližně ve výši 5 procent hodnoty zboží?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 2011, L 304, s. 64)