Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Potsdam (Saksa) on esittänyt 11.7.2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG v. ML

(Asia C-529/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Potsdam

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Vastaaja: ML

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajadirektiivin1 16 artiklan c alakohdassa säädetty peruuttamisoikeus suljettu pois myös silloin, kun tavarat tosin valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti mutta myyjä ei ole vielä aloittanut valmistusta ja myyjä itse eikä kolmas olisi mukauttanut niitä kuluttajan luona? Riippuuko kysymykseen annettava vastaus siitä, olisiko tavarat voitu saattaa takaisin siihen muotoon, jossa ne olivat ennen niiden saattamista yksilölliseen muotoon, vain vähäisin entisöintikustannuksin eli kustannuksin, joiden suuruus on noin viisi prosenttia tavaroiden arvosta?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).