Language of document :

2019 m. liepos 11 d. Amtsgericht Potsdam (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Möbel Kraft GmbH & Co. KG / ML

(Byla C-529/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Potsdam

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Atsakovė: ML

Prejudicinis klausimas

Ar teisė atsisakyti sutarties pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES1 dėl vartotojų teisių (toliau – Vartotojų direktyva) 16 straipsnio c punktą netaikoma ir tuo atveju, kai prekės turi būti gaminamos pagal vartotojo nurodytas specifikacijas, bet pardavėjas dar nepradėjo jų gaminti, o vartotojo poreikiams būtų pritaikęs prekes pats, nepasitelkdamas trečiųjų šalių? Ar turi reikšmės tai, kad atkurti iki pritaikymo individualiems poreikiams buvusią prekių būklę galima labai nedidelėmis išmontavimo sąnaudomis, siekiančiomis, pavyzdžiui, apie 5 proc. prekės vertės?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).