Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. jūlijā iesniedza Amtsgericht Potsdam (Vācija) – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Lieta C-529/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Potsdam

Pamatlietas puses

Prasītāja: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Atbildētāja: ML

Prejudiciālie jautājumi

Vai atteikuma tiesības saskaņā ar Direktīvas par patērētāju tiesībām 1 16. panta c) punktu ir izslēgtas arī tad, ja preces gan tiek izgatavotas atbilstoši klienta specifikācijai, bet pārdevējs vēl nav sācis izgatavošanu un viņš pats, nevis trešās personas veiktu pielāgošanu pie klienta? Vai ir nozīme tam, ka preces stāvoklī, kāds bija pirms individuālas pielāgošanas, varētu atjaunot ar tikai minimālām pārbūves izmaksām, kuras veido aptuveni 5 procentus no preču vērtības?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV 2011, L 304, 64. lpp.).