Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Potsdam (Niemcy) w dniu 11 lipca 2019 r. – Möbel Kraft GmbH & Co. KG / ML

(Sprawa C-529/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Potsdam

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Strona pozwana: ML

Pytania prejudycjalne

Czy prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 16 lit. c) dyrektywy konsumenckiej1 jest wyłączone również w sytuacji, kiedy towary są, co prawda, produkowane według specyfikacji konsumenta, ale sprzedawca nie rozpoczął jeszcze produkcji, a dopasowania u klienta dokonałby samodzielnie, nie zaś za pośrednictwem osób trzecich? Czy zależy to od tego, czy towarom można by przywrócić stan sprzed indywidualizacji przy jedynie niewielkich kosztach demontażu, wynoszących ok. 5% wartości towarów?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2011, L 304, s. 64).