Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Potsdam (Nemecko) 11. júla 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(vec C-529/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Potsdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Žalovaná: ML

Prejudiciálna otázka

Je právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. c) smernice o právach spotrebiteľov1 vylúčené aj vtedy, ak sa tovar síce vyrobí podľa špecifikácie spotrebiteľa, predávajúci však ešte nezačal s výrobou a prispôsobenie u samotného spotrebiteľa by uskutočnil sám, nie prostredníctvom tretej osoby? Záleží na tom, či by sa tovar dal znova uviesť do stavu pred individuálnym prispôsobením len nepatrnými nákladmi na demontáž, približne vo výške 5 percent hodnoty tovaru?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).