Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Potsdam (Tyskland) den 11 juli 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG mot ML

(Mål C-529/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Potsdam

Parter i det nationella målet

Kärande: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Svarande: ML

Tolkningsfrågan

Gäller den ångerrätt som föreskrivs i artikel 16 c i konsumentdirektivet1 inte heller vid tillverkning av varor enligt konsumentens anvisningar, när säljaren ännu inte har börjat tillverka varorna och när han eller hon själv, och inte tredje part, ska göra justeringar hos kunden? Har det någon betydelse om varorna kan återställas i samma skick som före individualiseringen mot en liten nedmonteringskostnad, nämligen cirka 5 procent av varans värde?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 2011, s. 64).