Language of document :

Иск, предявен на 22 юли 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-559/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes, E. Manhaeve и E. Sanfrutos Cano)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

Да се установи, че като не е приело необходимите мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на подземните водни обекти в област Доняна, като не е пристъпило към последващо характеризиране на тези от тях, които представляват риск, без освен това да определи необходимите мерки, и като не е включило подходящи основни и спомагателни мерки в програмата от мерки по плана за управление на речния басейн за района на речния басейн на Гуадалкивир, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си съгласно член 4, параграф 1, буква б) във връзка с член 1, буква а) и точка 2.1.2 от приложение V; съгласно член 5 във връзка с точка 2.2 от приложение II; и съгласно член 11, параграф 1, параграф 3, букви а), в) и д) и параграф 4 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите1 .

Да се установи, че като не е приело подходящи мерки, за да избегне влошаването на състоянието на естествените местообитания и на местообитанията на видовете, за които са определени разглежданите тук територии (СЗЗ/ЗЗО ES0000024 Доняна, СЗЗ/ЗЗО ES6150009 Доняна (север и запад) и СЗЗ ES6150012 Dehesa del Estero и Montes de Moguer), Кралство Испания не е изпълнило задълженията си съгласно член 6, параграф 2 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна2 .

Да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1)    Неизпълнение задълженията по член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2000/60/ЕО във връзка с член 1, буква а) и точка 2.1.2 от приложение V към същата директива

Член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2000/60/ЕО налага на държавите членки задължението за предотвратяване на влошаването на състоянието на всички подземни водни обекти. Тази разпоредба следва да се разглежда във връзка с член 1, буква а) от същата директива, уточняваща екологичните цели, които държавите членки трябва да постигнат по отношение на подземните води, както и с точка 2.1.2 от приложение V към тази директива, която определя доброто количествено състояние на подземните води. Комисията счита, че Кралство Испания не е приело необходимите мерки за предотвратяване на влошаването поради свръхексплоатацията на подземните водни обекти в област Доняна. Затова Комисията достига до извода, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2000/60/ЕО във връзка с член 1, буква а) и точка 2.1.2 от приложение V към същата директива.

2)    Неизпълнение на задълженията по член 5 от Директива 2000/60/ЕО във връзка с точка 2.2 от приложение II към същата директива

В член 5 от Директива 2000/60/ЕО се определя процедурата, която трябва да се следва във връзка с района на речния басейн, като във всеки отделен случай трябва да се осигури анализ на характеристиките му, преглед на въздействието на човешките дейности върху състоянието на повърхностните и подземни води и икономически анализ на водоползването. Когато след първоначалното характеризиране се установи, че даден подземен воден обект представлява риск, съгласно точка 2.2 от приложение II към Директивата държавите членки трябва да проведат последващо характеризиране. Комисията счита, че Кралство Испания не е приложило правилно член 5, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО във връзка с точка 2.2 от приложение II към същата директива, като не е пристъпило към последващо характеризиране на представляващите риск подземни водни обекти в област Доняна, без освен това да определи необходимите мерки. Затова Комисията достига до извода, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 5 от Директива 2000/60/ЕО във връзка с точка 2.2 от приложение II към същата директива.

3)    Неизпълнение по член 11, параграф 1, параграф 3, букви а), в) и д) и параграф 4 от Директива 2000/60/EО

Съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО за „всеки район на речен басейн или част от международен такъв на нейна територия, всяка държава членка разработва и установява програма от мерки, като взема предвид резултатите от анализите, изискуеми по член 5, с цел постигане на целите, установени в член 4. В параграф 3, букви а), в) и д) се посочват някои от основните мерки, които трябва да се включат в посочената програма от мерки. Параграф 4 на същата разпоредба се отнася до спомагателните мерки, които са предназначените и приложени в допълнение към основните. Комисията счита, че Кралство Испания не е включило подходящи основни и спомагателни мерки в плана за управление на речния басейн за района на речния басейн на Гуадалкивир, поради което то не е изпълнило задълженията си по член 11, параграф 1, параграф 3, букви а), в) и д) и параграф 4 от Директива 2000/60/EО.

4)    Неизпълнение по член 6, параграф 2 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО

Въз основа на принципа на превенция член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО предвижда общо задължение за защита, съгласно което по отношение на местообитанията и на видовете, за които са определени териториите, следва да се предотвратява всяко влошаване на състоянието и всяко обезпокояване, които могат да имат значително въздействие с оглед на целите на тази директива. Съгласно член 7 от същата директива това задължение за защита се отнася до областите, класифицирани като специални защитени зони за птици (СЗЗ) съгласно Директива 79/409/ЕИО [на Съвета от 2 април 1979 година] относно опазването на дивите птици3 . Комисията счита, че като не е приело подходящи мерки, за да избегне влошаването на състоянието на естествените местообитания и на местообитанията на видовете, за които са определени териториите СЗЗ/ЗЗО ES0000024 Доняна, СЗЗ/ЗЗО ES6150009 Доняна (север и запад) и СЗЗ ES6150012 Dehesa del Estero и Montes de Moguer, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си съгласно член 6, параграф 2 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО.

____________

1     ОВ L 327, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193.

2     ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.

3     ОВ L 103, 1979 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 77.