Language of document :

Sag anlagt den 22. juli 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-559/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes, E. Manhaeve og E. Sanfrutos Cano, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 1 , sammenholdt med direktivets artikel 1, litra a), og punkt 2.1.2 i bilag V hertil, direktivets artikel 5, sammenholdt med punkt 2.2 i bilag II hertil, samt direktivets artikel 11, stk. 1, artikel 11, stk. 3, litra a), c) og e), og artikel 11, stk. 4, idet det ikke har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge forringelsen af tilstanden af grundvandsforekomsterne i området Doñana, da det ikke foretog en yderligere karakterisering af de forekomster, som udgør en risiko, ligesom det ikke fastlagde de nødvendte foranstaltninger, og idet det i indsatsprogrammet for vandområdeplanen for vandområdet Guadalquivir ikke indførte de grundlæggende og supplerende, passende foranstaltninger.

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 7, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 2 , idet det ikke har vedtaget de foranstaltninger, der er egnede til at undgå forringelsen af de naturtyper og de levestederne for arter, for hvilke de her omtalte områder blev udpeget (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste og ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero og Montes de Moguer).

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1)    Tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/60/EF, sammenholdt med direktivets artikel 1, litra a), og punkt 2.1.2. i bilag V til dette

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/60/EF er medlemsstaterne pålagt en forpligtelse til at undgå en forringelse af tilstanden af alle grundvandsforekomster. Denne bestemmelse skal sammenholdes med samme direktivs artikel 1, litra a), hvori fastsættes de miljømæssige mål, som medlemsstaterne skal nå hvad angår grundvandet, og med punkt 2.1.2. i bilag V til direktivet, som definerer grundvandets gode, kvantitative tilstand. Kommissionen har gjort gældende, at Kongeriget Spanien ikke har vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge forringelse ved overforbrug af grundvandsforekomsterne i området Doñana. Kommissionen har derfor nedlagt påstand om, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/60/CE, sammenholdt med direktivets artikel 1, litra a), i og punkt 2.1.2. i bilag V hertil.

2)    Tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, sammenholdt med punkt 2.2 i bilag II til dette direktiv

I artikel 5 i direktiv 2000/60/EF fastlægges den fremgangsmåde, der skal følges for at udføre et vandområde, hvorved det pålægges i hvert tilfælde at foretage en analyse af dets karakteristika, en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets tilstand samt en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Når det, efter at der er foretaget en indledende analyse af disse karakteristika, påvises, at grundvandsforekomsten udgør en risiko, skal medlemsstaterne i medfør af punkt 2.2. i bilag II til direktivet foretage en yderligere karakterisering. Kommissionen har gjort gældende, at Kongeriget Spanien ikke har foretaget en korrekt anvendelse af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, sammenholdt med punkt 2.2 i bilag II til dette direktiv, for så vidt som det ikke har foretaget en yderligere karakterisering af de grundvandsforekomster i området Doñana, som udgør en risiko, ligesom den ikke har fastlagt de nødvendige foranstaltninger. Kommissionen har derfor nedlagt påstand om, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, sammenholdt med punkt 2.2 i bilag II til dette direktiv.

3)    Tilsidesættelse af artikel 11, stk. 1, artikel 11, stk. 3 litra a), c) og e), og artikel 11, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF

I medfør af artikel 11, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF sørger medlemsstaterne for, »at der for hvert vandområdedistrikt eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der ligger inden for dens område, udarbejdes et indsatsprogram, idet der tages hensyn til resultaterne af de analyser, der kræves i henhold til artikel 5, med henblik på opfyldelse af de mål, der er fastsat i henhold til artikel 4«. I stk. 3, litra a), c) og e), præciseres visse af de grundlæggende foranstaltninger, som dette indsatsprogram skal bestå af. Denne bestemmelses stk. 4 vedrører de supplerende foranstaltninger, som er foranstaltninger, som udformes og gennemføres ud over de grundlæggende foranstaltninger. Det er Kommissionens opfattelse, at Kongeriget Spanien ikke i vandområdeplanen for vandområdet for Guadalquivir har inkluderet de passende grundlæggende og supplerende foranstaltninger, hvorfor Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 11, stk. 1, artikel 11, stk. 3, litra a), c) og e), og artikel 11, stk. 4, direktiv 2000/60/EF.

4)    Tilsidesættelse af artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 7, i direktiv 92/43/EØF

Artikel 6, stk. 2, i direktiv 92/43/EØF fastsætter på grundlag af princippet om forebyggelse en almindelig beskyttelsespligt, som forpligter til i naturtyperne og for de arter, for hvilke et område er udpeget, at undgå enhver forringelse eller forstyrrelse, som kan have betydelige virkninger, der strider mod direktivets formål. I henhold til dette direktivs artikel 7 omfatter denne beskyttelsespligt de områder, der er udlagt som områder til særlig beskyttelse af fugle (ZEPA) i henhold til [Rådets] direktiv 79/409/EØF [af 2. april 1979] om beskyttelse af vilde fugle 3 . Kommissionen har gjort gældende, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 7 i direktiv 92/43/EØF, idet det ikke har vedtaget de foranstaltninger, der er egnede til at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for de arter, for hvilke områderne, ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste og ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero og Montes de Moguer, blev udpeget.

____________

1     EFT 2000, L 327, s. 1.

2     EFT 1992, L 206, s. 7.

3     EFT 1979, L 103, s. 1.