Language of document :

22. juulil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C559/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes, E. Manhaeve ja E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole võtnud vajalikke meetmeid Doñana piirkonna põhjaveekogumite seisundi halvenemise ära hoidmiseks, ei ole andnud ohustatud põhjaveekogumite täiendavat kirjeldust, määramata kindlaks ka vajalikke meetmeid, ega ole lisanud Guadalquiviri valglapiirkonna vesikonna majandamiskava meetmeprogrammi asjakohaseid põhimeetmeid ja täiendavaid meetmeid, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)1 artikli 4 lõike 1 punktist b koostoimes artikli 1 punktiga a ja V lisa punktiga 2.1.2; artiklist 5 koostoimes II lisa punktiga 2.2 ning artikli 11 lõikest 1, lõike 3 punktidest a, c ja e ning lõikest 4;

tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole võtnud asjakohaseid meetmeid, et vältida looduslike elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist, mille kaitseks on määratud siin silmas peetud paigad (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Ida- ja Lääne-Doñana ning ZEPA ES6150012 Estero deesa ja Mogueri mäed), siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta2 artikli 6 lõikest 2 koostoimes artikliga 7;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktist b koostoimes sama direktiivi artikli 1 punktiga a ja V lisa punktiga 2.1.2 tulenevate kohustuste rikkumine

Direktiivi 2000/60/EMÜ artikli 4 lõike 1 punkt b kohustab liikmesriike ära hoidma kõikide põhjaveekogumite seisundi halvenemist. Seda õigusnormi tuleb tõlgendada koostoimes sama direktiivi artikli 1 punktiga a, milles on täpsustatud keskkonnaeesmärgid, mis tuleb liikmesriikidel täita põhjavee suhtes, ja selle direktiivi V lisa punktiga 2.1.2., milles on määratletud põhjavee kvantitatiivne hea seisund. Komisjon on seisukohal, et Hispaania Kuningriik ei ole võtnud vajalikke meetmeid, et hoida ära Doñana piirkonna põhjaveekogumi halvenemist üleekspluateerimise tõttu. Seepärast järeldab komisjon, et Hispaania Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktist b koostoimes sama direktiivi artikli 1 punktiga a ja V lisa punktiga 2.1.2.

Direktiivi 2000/60/EÜ artiklist 5 koostoimes sama direktiivi II lisa punktiga 2.2 tulenevate kohustuste rikkumine

Direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 5 on sätestatud valglapiirkonna piiritlemise kord, kohustusega analüüsida igal juhul valglapiirkonna tunnuseid, inimtegevuse mõju pinna- ja põhjavee seisundile ning teha veekasutuse majandusanalüüs. Kui pärast tunnuste algset analüüsimist tuvastatakse, et põhjaveekogum on ohustatud, peavad liikmesriigid direktiivi II lisa punkti 2.2. alusel tegema täiendava kirjelduse. Komisjon on seisukohal, et Hispaania Kuningriik ei ole rakendanud õigesti direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 lõiget 1 koostoimes sama direktiivi II lisa punktiga 2.2, kuna ta ei ole täiendavalt kirjeldanud Doñana piirkonna põhjaveekogumit, mis on ohustatud, ega ka määranud kindlaks vajalikke meetmeid. Seepärast järeldab komisjon, et Hispaania Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle direktiivi 2000/60/EÜ artiklist 5 koostoimes sama direktiivi II lisa punktiga 2.2.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 1, lõike 3 punktide a, c ja e ning lõike 4 rikkumine

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikele 1 iga liikmesriik „tagab iga valglapiirkonna või tema territooriumile jääva rahvusvahelise valglapiirkonna osa jaoks meetmeprogrammi kehtestamise, võttes arvesse artikli 5 alusel nõutavate analüüside tulemusi, et saavutada artiklis 4 kehtestatud eesmärke“. Lõike 3 punktides a, c ja e on eraldi loetletud mõned põhimeetmed, mida nimetatud meetmeprogramm peab sisaldama. Sama artikli lõige 4 käsitleb täiendavaid meetmeid, mis on mõeldud ja mida rakendatakse lisaks põhimeetmetele. Komisjon on seisukohal, et Hispaania Kuningriik ei ole lisanud Guadalquiviri valglapiirkonna vesikonna majandamiskavasse asjakohaseid põhi- ja täiendavaid meetmeid, mistõttu on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikest 1, lõike 3 punktidest a, c ja e ning lõikest 4.

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõike 2 rikkumine koostoimes artikliga 7

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõikes 2 on ennetuspõhimõtte alusel kehtestatud üldine kaitsekohustus, mis kohustab vältima niisuguste elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille kaitseks on alad määratud, kuivõrd selline häirimine võib oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmist. Sama direktiivi artikli 7 alusel laieneb see kaitsekohustus [nõukogu 2. aprilli 1979. aasta] direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta3 lindude erikaitsealadeks (ZEPA) klassifitseeritud aladele. Komisjon on seisukohal, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole võtnud asjakohaseid meetmeid, et vältida looduslike elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist, mille kaitseks on määratud paigad (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Ida- ja Lääne-Doñana ning ZEPA ES6150012 Estero deesa ja Mogueri mäed), siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõikest 2 koostoimes artikliga 7.

____________

1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275.

2 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.

3 EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1; ELT eriväljaanne 15/01, lk 98.