Language of document :

Kanne 22.7.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-559/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes, E. Manhaeve ja E. Sanfrutos Cano)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä sen liitteessä V olevan 1 artiklan a alakohdan ja 2.1.2 kohdan, 5 artiklan, luettuna yhdessä sen liitteessä II olevan 2.2 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan, 3 kohdan a, c ja e alakohdan ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut voimaan tarvittavia toimenpiteitä ehkäistäkseen Doñanan alueen pohjavesimuodostumien tilan huononemisen, koska se ei tehnyt riskialttiiden pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden lisätarkastelua eikä määritellyt tarvittavia toimenpiteitä ja koska se ei merkinnyt Guadalquivir-joen vesivarojen hallintasuunnitelman toimintaohjelmaan asianmukaisia perustoimenpiteitä ja täydentäviä toimenpiteitä

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2 6 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut voimaan asianmukaisia toimenpiteitä ehkäistäkseen niiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilan huononemisen, joiden vuoksi kyseessä olevat alueet määriteltiin (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste ja ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero ja Montes de Moguer)

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä V olevan 1 artiklan a alakohdan ja 2.1.2 kohdan kanssa, mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen

Direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus ehkäistä kaikkien pohjavesimuodostumien tilan heikkeneminen. Tätä säännöstä on luettava yhdessä saman direktiivin 1 artiklan a alakohdan kanssa, jossa täsmennetään ympäristötavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on saavutettava pohjavesien osalta, ja sen liitteessä V olevan 2.1.2 kohdan kanssa, jossa määritellään pohjavesien hyvä määrällinen tila. Komissio katsoo, että Espanjan kuningaskunta ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä ehkäistäkseen Doñanan alueen pohjavesimuodostumien liikakäytöstä aiheutuvan heikkenemisen. Näin ollen komissio katsoo, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä V olevan 2.1.2 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan.

Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä II olevan 2.2 kohdan kanssa, mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen

Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklassa säädetään menettelystä, jota vesipiirin määrittelemisessä on noudatettava, ja siinä edellytetään, että kullekin vesipiirille tehdään ominaispiirteiden analysointi, tarkastelu ihmistoiminnan vaikutuksesta pintavesien ja pohjaveden tilaan ja vedenkäytön taloudellinen analyysi. Jos ominaispiirteiden alkutarkastelun jälkeen havaitaan tiettyyn pohjavesimuodostumaan liittyvä riski, jäsenvaltioiden on suoritettava direktiivin liitteessä II olevan 2.2 kohdan mukainen lisätarkastelu. Komissio katsoo, että Espanjan kuningaskunta ei ole soveltanut asianmukaisesti direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä II olevan 2.2 kohdan kanssa, koska se ei suorittanut Doñanan alueen riskialttiiden pohjavesimuodostumien lisätarkastelua eikä myöskään määritellyt tarvittavia toimenpiteitä. Näin ollen komissio toteaa, että Espanjan kuningaskunta on laiminlyönyt direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä II olevan 2.2 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan.

Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a, c ja e alakohdan ja 4 alakohdan täytäntöönpanon laiminlyönti

Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden ”on huolehdittava, että kullekin vesipiirille tai jäsenvaltion alueella olevalle kansainvälisen vesipiirin osalle laaditaan toimenpideohjelma, jossa otetaan huomioon 5 artiklassa edellytettyjen analyysien ja tarkastelujen tulokset ja jonka tarkoituksena on saavuttaa 4 artiklan mukaiset tavoitteet”. Sen 3 kohdan a, c ja e alakohdassa yksilöidään joitakin perustoimenpiteitä, joita toimenpideohjelmaan tulee kuulua. Saman säännöksen 4 kohdassa viitataan täydentäviin toimenpiteisiin, jotka suunnitellaan ja toteutetaan perustoimenpiteiden lisäksi. Komissio katsoo, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 1 kohdan, 3 kohdan a, c ja e alakohdan ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei merkinnyt Guadalquivir-joen vesipiirin hoitosuunnitelmaan asianmukaisia perustoimenpiteitä ja täydentäviä toimenpiteitä.

Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan kanssa, täytäntöönpanon laiminlyönti

Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdassa asetetaan ennaltaehkäisemisen periaatteen mukaisesti yleinen suojelua koskeva velvollisuus ehkäistä elinympäristöjen heikentyminen sekä niitä lajeja koskevat häiriöt, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattavat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin. Saman direktiivin 7 artiklan nojalla tämä suojelua koskeva velvollisuus koskee myös erityisiksi lintujensuojelualueiksi [luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2.4.1979 annetun neuvoston] direktiivin 79/409/ETY3 mukaisesti luokiteltuja alueita. Komission mukaan Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei saattanut voimaan asianmukaisia toimenpiteitä ehkäistäkseen niiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilan huononemisen, joiden vuoksi alueet ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste ja ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero ja Montes de Moguer määriteltiin.

____________

1 EYVL 2000, L 327, s. 1.

2 EYVL 1992, L 206, s. 7.

3 EYVL 1979, L 103, s. 1.