Language of document :

2019. július 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-559/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes, E. Manhaeve és E. Sanfrutos Cano meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság azáltal, hogy nem fogadta el a szükséges intézkedéseket a Doñana régióban található felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozására, hogy nem végezte el a kockázatos helyzetű felszín alatti víztestek további jellemzését, és a szükséges intézkedéseket sem határozta meg, illetve azáltal, hogy a guadalquiviri vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programjába nem illesztette be a megfelelő alapintézkedéseket és a kiegészítő intézkedéseket, nem tett eleget a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkének a) pontjával és V. mellékletének 2.1.2. pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjából, II. mellékletének 2.2. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkéből, és a 11. cikkének (1) bekezdéséből, (3) bekezdése a), c) és e) pontjából, illetve (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek;

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság azáltal, hogy nem fogadta el a szükséges intézkedéseket olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték (ES0000024 Doñana különleges madárvédelmi terület és közösségi jelentőségű természeti terület, ES6150009 Doñana Norte y Oeste különleges madárvédelmi terület és közösségi jelentőségű természeti terület, illetve ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer különleges madárvédelmi terület), nem tett eleget a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv2 7. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2000/60/EK irányelv 1. cikkének a) pontjával és V. mellékletének 2.1.2. pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása

A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja arra kötelezi a tagállamokat, hogy megakadályozzák a felszín alatti víztestek állapotromlását. Ezt a rendelkezést ugyanezen irányelvnek a felszín alatti vizekkel kapcsolatban a tagállamok által elérendő környezetvédelmi célokat meghatározó 1. cikkének a) pontjával, illetve az V. mellékletének a felszín alatti vizek mennyiségi jó állapotát meghatározó 2.1.2. pontjával együttesen kell értelmezni. A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság nem fogadta el a Doñana régióban található felszín alatti víztestek túlzott kiaknázásból fakadó állapotromlásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket. A Bizottság éppen ezért megállapítja, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette a 2000/60/EK irányelv 1. cikkének a) pontjával és ugyanezen irányelv V. mellékletének 2.1.2. pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

A 2000/60/EK irányelv II. mellékletének 2.2. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkéből eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása

A 2000/60/EK irányelv 5. cikke meghatározza a vízgyűjtő kerület meghatározására vonatkozó eljárást, amennyiben minden vízgyűjtő kerületre előírja a vízgyűjtő kerület jellemzőinek elemzését, az emberi tevékenységnek a felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának vizsgálatát, és a vízhasználatok gazdasági elemzését. Amennyiben az első jellemzés elvégzése során kimutatható, hogy valamely felszín alatti víztest kockázatos helyzetű, a tagállamok az irányelv II. mellékletének 2.2. pontja értelmében kötelesek elvégezni egy további jellemzést. A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság nem alkalmazta megfelelően a 2000/60/EK irányelv II. mellékletének 2.2. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkét, mivel nem végezte el a Doñana régióban található, kockázatos helyzetű felszín alatti víztestek további jellemzését, és a szükséges intézkedéseket sem határozta meg. A Bizottság éppen ezért megállapítja, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette a 2000/60/EK irányelv II. mellékletének 2.2. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A 2000/60/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdéséből, (3) bekezdésének a), c) és e) pontjából, illetve (4) bekezdéséből eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása

A 2000/60/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint „[m]inden tagállam biztosítja intézkedési program kialakítását valamennyi vízgyűjtő kerületre, vagy a nemzetközi vízgyűjtő kerület országának területére eső részére a 4. cikkben megállapított célkitűzések elérése érdekében, figyelembe véve az 5. cikk által megkívánt elemzések eredményeit”. A (3) bekezdés a), c) és e) pontja részletezi az intézkedési program keretében teljesítendő egyes alapintézkedéseket. Ugyanezen cikk (4) bekezdése utal a kiegészítő intézkedésekre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyeket az alapintézkedések kiegészítéseként terveznek és alkalmaznak. A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság a guadalquiviri vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programjába nem illesztette be a megfelelő alapintézkedéseket és a kiegészítő intézkedéseket, így a Spanyol Királyság nem teljesítette a 2000/60/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdéséből, (3) bekezdésének a), c) és e) pontjából, illetve (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A 92/43/EGK irányelv 7. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása

A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése a védelmi elv alapján egy általános védelmi kötelezettséget ír elő, amely szerint meg kell akadályozni a természetes élőhelytípusok és fajok élőhelyeinek károsodását és olyan fajok megzavarását, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet. Ugyanezen irányelv 7. cikke értelmében ez a védelmi kötelezettség kiterjed a vadon élő madarak védelméről szóló [1979. április 2-i] 79/409/EGK tanácsi irányelv3 értelmében különleges madárvédelmi területekként besorolt területekre. A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság, mivel nem fogadta el a szükséges intézkedéseket a természetes élőhelytípusok és fajok élőhelyei károsodásának és olyan fajok megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az ES0000024 Doñana különleges madárvédelmi területet és közösségi jelentőségű természeti területet, az ES6150009 Doñana Norte y Oeste különleges madárvédelmi területet és közösségi jelentőségű természeti területet, illetve az ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer különleges madárvédelmi területet kijelölték, nem teljesítette a 92/43/EGK irányelv 7. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

____________

1 HL 2000. L 327, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.

2 HL 1992. L 206, 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.

3 HL 1979. L 103, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 98. o.