Language of document :

2019 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-559/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes, E. Manhaeve ir E. Sanfrutos Cano

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

konstatuoti, kad nesiėmusi priemonių, būtinų užkirsti kelią Donjanos regione esančių požeminio vandens telkinių būklės blogėjimui, neatlikusi papildomos charakteristikų analizės tam, kad nustatytų telkinius, kuriems gresia pavojus, taip pat nenustačiusi būtinų priemonių ir į Gvadalkivyro upės baseino valdymo planą neįtraukusi tinkamų pagrindinių ir papildomų priemonių, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1 , 4 straipsnio 1 dalies b punktą, siejamą su 1 straipsnio a punktu ir V priedo 2.1.2. punktu; taip pat pagal šios direktyvos 5 straipsnį, siejamą su II priedo 2 2 punktu; ir pagal šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalį, trečios dalies a, c ir e punktus bei 4 dalį,

konstatuoti, kad nesiėmusi priemonių, būtinų išvengti natūralių buveinių ir tam tikrų rūšių, dėl kurių nustatytos atitinkamos teritorijos (ZEPA/LIC ES0000024 Donjana, ZEPA/LIC ES6150009 Donjanos Šiaurė ir Vakarai, ir ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero ir Montes de Moguer), buveinių blogėjimo Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 2 6 straipsnio 2 dalį, siejamą su 7 straipsniu,

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Įsipareigojimų neįvykdymas pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punktą, siejamą su tos pačios direktyvos 1 straipsnio a punktu ir V priedo 2.1.2. punktu

Pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punktą valstybės narės įpareigojamos užkirsti kelią visų požeminio vandens telkinių būklės blogėjimui. Ši nuostata turi būti siejama su tos pačios direktyvos 1 straipsniu, kuriame patikslinami aplinkos apsaugos tikslai, kurių valstybės narės turi siekti, kiek tai susiję su požeminiu vandeniu, ir tos direktyvos V priedo 2.1.2. punktu, kuriame pateiktas požeminio vandens geros kiekybinės būklės apibrėžimas. Komisija mano, kad Ispanijos Karalystė nesiėmė reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią tokio vandens būklės pablogėjimui, kurį lėmė pernelyg didelis požeminio vandens telkinių naudojimas Donjanos regione. Taigi Komisija daro išvadą, kad Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punktą, siejamą su tos pačios direktyvos 1 straipsnio a punktu ir V priedo 2.1.2. punktu.

2.    Įsipareigojimų neįvykdymas pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį, siejamą su tos pačios direktyvos II priedo 2.2. punktu

Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnyje numatyta procedūra, kurios reikia laikytis siekiant nustatyti upės baseino rajoną; kiekvienu atveju reikalaujama, kad būtų atlikta upės baseino charakteristikų analizė, žmogaus veiklos poveikio paviršinio vandens ir požeminio vandens telkiniams apžvalga ir vandens naudojimo ekonominė analizė. Kai atlikus pirminę charakteristikų analizę nustatoma, kad kilo pavojus kuriam nors iš požeminio vandens telkinių, pagal direktyvos II priedo 2.2 punktą valstybės narės privalo atlikti papildomą charakteristikų analizę. Komisija mano, kad Ispanijos Karalystė netinkamai taikė Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 1 dalį, siejamą su tos pačios direktyvos II priedo 2.2. punktu, nes neatliko papildomos Donjanos regione esančių požeminio vandens telkinių, kuriems kyla pavojus, charakteristikų analizės, taip pat nenustatė būtinų priemonių. Todėl Komisija daro išvadą, kad Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį, siejamą su tos pačios direktyvos II priedo 2.2. punktu.

3.    Įsipareigojimų neįvykdymas pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 1 dalį, 3 dalies a, c ir e punktus bei 4 dalį

Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „kiekviena valstybė narė kiekvienam upės baseino rajonui arba tarpvalstybinio upės baseino rajono daliai, esančiai jos teritorijoje, sudaro priemonių programą 4 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti, atsižvelgdama į analizių, kurių reikalaujama 5 straipsnyje, rezultatus“. 3 dalies a, c ir e punktuose nurodytos tam tikros pagrindinės priemonės, kurios turi būti įtrauktos į tokias priemonių programas. To paties straipsnio 4 dalyje daroma nuoroda į papildomas priemones, kurios sukuriamos ir įgyvendinamos kaip papildomos, palyginti su pagrindinėmis priemonėmis. Komisija mano, kad Ispanijos Karalystė į Gvadalkivyro upės baseino valdymo planą neįtraukė tinkamų pagrindinių ir papildomų priemonių, taigi, neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 1 dalį, 3 dalies a, c ir e punktus bei 4 dalį.

4.    Įsipareigojimų neįvykdymas pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalį, siejamą su 7 straipsniu

Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalyje, remiantis prevencijos principu, nustatyta bendra apsaugos pareiga, pagal kurią turi būti išvengta bet kokio buveinių ir rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos atitinkamos teritorijos, pablogėjimo ir trikdymo, galinčių turėti šia direktyva siekiamiems tikslams priešingą poveikį. Pagal tos pačios direktyvos 7 straipsnį ši apsaugos pareiga taikoma teritorijoms, kurios laikomos specialiomis paukščių apsaugos teritorijomis pagal [1979 m. balandžio 2 d. Tarybos] direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos3 . Komisija mano, kad nesiėmusi priemonių, būtinų išvengti natūralių buveinių ir tam tikrų rūšių, dėl kurių nustatytos atitinkamos teritorijos ZEPA/LIC ES0000024 Donjana, ZEPA/LIC ES6150009 Donjanos Šiaurė ir Vakarai, ir ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero ir Montes de Moguer, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalį, siejamą su 7 straipsniu.

____________

1     OL L 327, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275.

2     OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.

3     OL L 103, 1979 4 25, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 98.