Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 22. jūlijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-559/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Hermes, E. Manhaeve un E. Sanfrutos Cano)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka, neveicot vajadzīgos pasākumus, lai novērstu gruntsūdeņu objektu stāvokļa pasliktināšanos Doñana reģionā, neveicot to gruntsūdens tilpju papildu analīzi, kas identificētas ka apdraudētas, un nenosakot vajadzīgos pasākumus, kā arī Guadalquivir upes baseina apsaimniekošanas plāna pasākumu programmā neietverot atbilstošus pamatpasākumus un papildpasākumus, Spānijas Karaliste nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 1 , 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā kopsakarā ar 1. panta b) punktu un V pielikuma 2.1.2. punktu, 5. pantā kopsakarā ar II pielikuma 2.2. punktu, 11. panta 1. punktā, 3. punkta a), c) un e) apakšpunktā, un 4. punktā paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, neveicot attiecīgus pasākumus, lai novērstu to dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, saistībā ar kurām ir noteiktas teritorijas (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste un ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), pasliktināšanās, Spānijas Karaliste nav izpildījusi Padomes Direktīvas 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 2 6. panta 2. punktā kopsakarā ar 7. pantu paredzētos pienākumus,

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā kopsakarā ar tās pašas direktīvas 1. panta a) punktu un V pielikuma 2.1.2. punktu paredzēto pienākumu neizpilde

Ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu dalībvalstīm tiek noteikts pienākums novērst visu valsts teritorijā esošo gruntsūdeņu objektu stāvokļa pasliktināšanos. Šī tiesību norma ir jālasa kopā ar tās pašas direktīvas 1. panta a) punktu, kurā ir precizēti vides mērķi, kas dalībvalstīm ir jāsasniedz attiecībā uz gruntsūdeņiem, un tās V pielikuma 2.1.2. punktu, kurā ir definēti atbilstoši gruntsūdeņu kvantitatīvie rādītāji. Komisija uzskata, ka Spānijas Karaliste nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai novērstu gruntsūdeņu objektu stāvokļa pasliktināšanos Doñana reģionā pārmērīgas ekspluatēšanas dēļ. Komisija secina, ka tādēļ Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā kopsakarā ar tās pašas direktīvas 1. panta a) punktu un V pielikuma 2.1.2. punktu paredzētos pienākumus.

Direktīvas 2000/60/EK 5. pantā kopsakarā ar tās pašas direktīvas II pielikuma 2.2. punktu paredzēto pienākumu neizpilde

Direktīvas 2000/60/EK 5. pantā ir noteikta procedūra upju baseina apgabala noteikšanai, izvirzot prasību, ka katrā konkrētā gadījumā ir jānosaka upju baseinu apgabala īpašības, ir jāveic pārskats par cilvēku darbības ietekmes uz virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli un ūdens izmantošanas ekonomiskā analīze. Ja pirmās īpašību analīzes laikā tiek konstatēts, ka attiecībā uz gruntsūdens tilpi pastāv risks, dalībvalstīm saskaņā ar direktīvas II pielikuma 2.2. punktu ir jāveic papildu analīze. Komisija uzskata, ka Spānijas Karaliste nav pareizi piemērojusi Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 1. punktu kopsakarā ar tās pašas direktīvas II pielikuma 2.2. punktu, jo tā nav veikusi papildu analīzi par Doñana reģiona gruntsūdens tilpēm, attiecībā uz kurām pastāv risks, un nav noteikusi vajadzīgos pasākumus. Komisija tādējādi secina, ka šādi Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2000/60/EK 5. pantā kopsakarā ar tās pašas direktīvas II pielikuma 2.2. punktu paredzētos pienākumus.

Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 1. punkta, 3. punkta a), c) un e) apakšpunkta un 4. punkta pārkāpums

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 1. punktu “visas dalībvalstis nodrošina, ka katrā upju baseinu apgabalā vai starptautiska upju baseina daļā, kas atrodas tās teritorijā, ņemot vērā 5. pantā paredzētās analīzes rezultātus, tiek īstenota pasākumu programma, lai sasniegtu 4. pantā noteiktos mērķus.” 3. punkta a), c) un e) apakšpunktā ir uzskaitīti daži pamatpasākumi, kas šajā pasākumu programmā ir jāiekļauj. Tās pašas tiesību normas 4. punktā ir atsauce uz papildpasākumiem, kas ir jāizstrādā un jāīsteno papildus pamatpasākumiem. Komisija uzskata, ka Spānijas Karaliste Guadalquivir upes baseina apsaimniekošanas plānā nav iekļāvusi atbilstošus pamatpasākumus un papildpasākumus un tādēļ nav izpildījusi Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 1. punktā, 3. punkta a), c) un e) apakšpunktā un 4. punktā paredzētos pienākumus.

Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punkta kopsakarā ar 7. pantu pārkāpums

Direktīvas 92/43 6. panta 2. punktā, pamatojoties uz piesardzības principu, ir noteikts vispārējs aizsardzības pienākums, saskaņā ar kuru saistībā ar dabiskajām dzīvotnēm un sugas dzīvotnēm, kuru dēļ ir noteikta attiecīgā teritorija, ir jānovērš jebkāda noplicināšanās vai traucējumi, kas varētu būtu nozīmīgi attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem. Saskaņā ar šīs direktīvas 7. pantu šis aizsardzības pienākums attiecas arī uz teritorijām, kuras saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību 3 ir klasificētas kā īpašas putnu aizsardzības teritorijas (Especial Protección para las Aves (ZEPA)). Komisija uzskata, ka, neveicot attiecīgus pasākumus, lai novērstu to dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, saistībā ar kurām ir noteiktas teritorijas (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste un ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punktā kopsakarā ar 7. pantu paredzētos pienākumus.

____________

1 OV 2000, L 327, 1. lpp.

2 OV 1992, L 206, 1. lpp.

3 OV 1979, L 103, 1. lpp.