Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iulie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-559/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes, E. Manhaeve și E. Sanfrutos Cano, agenți)

Pârâtă: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 1 litera (a) și cu punctul 2.1.2 din anexa V, al articolului 5 coroborat cu punctul 2.2 din anexa II și al articolului 11 alineatul (1), alineatul (3) literele (a), (c) și (e) și alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei1 , din cauză că nu a adoptat măsurile necesare pentru a împiedica deteriorarea stării corpurilor de apă subterană din regiunea Doñana, că nu a realizat o caracterizare suplimentară a apelor care prezintă un risc, și nici nu a stabilit măsurile necesare, și că nu a inclus măsuri de bază și suplimentare adecvate în programul de măsuri privind Planul de Gestionare a Districtului Hidrografic Guadalquivir;

constatarea faptului că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2 , din cauză că nu a adoptat măsurile corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor pentru care au fost desemnate siturile în cauză (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Nord și Vest și ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero și Montes de Moguer);

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/60/CE coroborat cu articolul 1 litera (a) și cu punctul 2.1.2 din anexa V la aceeași directivă

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/60/CE prevede că statele membre au obligația de a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană. Această dispoziție trebuie coroborată cu articolul 1 litera (a) din aceeași directivă, care menționează obiectivele de mediu pe care statele membre trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește apele subterane, și cu punctul 2.1.2. din anexa V la directiva respectivă, care definește starea cantitativă bună a apelor subterane. Comisia consideră că Regatul Spaniei nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea corpurilor de apă subterană din regiunea Doñana cauzată de supraexploatarea acestora. Prin urmare, Comisia concluzionează că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/60/CE coroborat cu articolul 1 litera (a) și cu punctul 2.1.2 din anexa V la aceeași directivă.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de articolul 5 din Directiva 2000/60/CE coroborat cu punctul 2.2 din anexa II la aceeași directivă

Articolul 5 din Directiva 2000/60/CE stabilește procedura care trebuie urmată pentru delimitarea districtului hidrografic și prevede în fiecare situație obligația de a efectua o analiză a caracteristicilor districtului, o analiză a impactului activităților umane asupra stării apelor de suprafață și a apelor subterane și o analiză economică a utilizării apei. Atunci când, în urma efectuării analizei inițiale a caracteristicilor, se constată că un corp de apă subterană prezintă un risc, statele membre trebuie să efectueze o caracterizare suplimentară în conformitate cu punctul 2.2. din anexa II la directivă. Comisia consideră că Regatul Spaniei nu a aplicat în mod corect articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE coroborat cu punctul 2.2. din anexa II la aceeași directivă, deoarece nu a efectuat o caracterizare suplimentară corpurilor de apă subterană din regiunea Doñana care prezintă un risc și nici nu a stabilit măsurile necesare. Prin urmare, Comisia concluzionează că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 din Directiva 2000/60/CE coroborat cu punctul 2.2. din anexa II la aceeași directivă.

Încălcarea articolului 11 alineatul (1), alineatul (3) literele (a), (c) și (e) și alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE

Conform dispozițiilor articolului 11 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, „[p]entru fiecare district hidrografic sau pentru acea parte a unui district hidrografic internațional situat pe teritoriul său, fiecare stat membru asigură întocmirea unui program de măsuri care să țină seama de rezultatele analizelor prevăzute la articolul 5, în vederea realizării obiectivelor stabilite la articolul 4”. Alineatul (3) literele (a), (c) și (e) detaliază o parte dintre măsurile de bază care trebuie incluse în programul de măsuri respectiv. Alineatul (4) al aceleiași dispoziții se referă la măsurile suplimentare, care sunt acele măsuri concepute și puse în aplicare pe lângă măsurile de bază. Comisia consideră că Regatul Spaniei nu a inclus în Planul de Gestionare a Districtului Hidrografic Guadalquivir măsurile de bază și suplimentare adecvate, motiv pentru care Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 11 alineatul (1), alineatul (3) literele (a), (c) și (e) și alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE.

Încălcarea articolului 6 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Directiva 92/43/CEE

Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE prevede, în temeiul principiului prevenirii, o obligație de protecție generală, care presupune evitarea, în ceea ce privește habitatele și speciile pentru care a fost desemnată respectiva arie, orice deteriorare și perturbare care ar putea avea un efect semnificativ contrar obiectivelor directivei. În temeiul articolului 7 din aceeași directivă, această obligație de protecție se extinde la ariile clasificate drept arii de protecție specială avifaunistică (SPA) în conformitate cu Directiva 79/409/CEE [a Consiliului din 2 aprilie 1979] privind conservarea păsărilor sălbatice3 . Comisia consideră că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Directiva 92/43/CEE, deoarece nu a adoptat măsurile adecvate pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor pentru care au fost desemnate siturile ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Nord și Vest și ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero și Montes de Moguer.

____________

1 JO 2000, L 327, p. 1, Ediție specială 15/vol. 6, p. 193.

2 JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109.

3 JO 1979, L 103, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 77.