Language of document :

Žaloba podaná 22. júla 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-559/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, E. Manhaeve a E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Španielske kráľovstvo si nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 1 písm. a) a bodom 2.1.2 prílohy V; z článku 5 v spojení s bodom 2.2 prílohy II; a z článku 11 ods. 1, článku 11 ods. 3 písm. a), c) a e) a článku 11 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva1 tým, že neprijalo opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo zhoršovaniu stavu útvarov podzemnej vody v oblasti Doñana, nevykonalo dodatočné charakterizovanie tých útvarov, ktoré predstavujú riziko, pričom taktiež neurčil potrebné opatrenia a tým, že nezahrnul do programu opatrení Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (Plán vodohospodárskeho manažmentu správneho územného povodia rieky Guadalquivir) primerané základné a doplnkové opatrenia.

určil, že Španielske kráľovstvo si nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín2 tým, že neprijalo opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo zhoršeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, pre ktoré boli označené územia, ktorými sa v tejto veci zaoberá (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana sever a západ a ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer),

zaviazal Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Nesplnenie povinností podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2000/60/ES v spojení s článkom 1 písm. a) a bodom 2.1.2 prílohy V tej istej smernice

Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2000/60/ES stanovuje členským štátom povinnosť zabrániť zhoršovaniu stavu všetkých útvarov podzemnej vody. Toto ustanovenie treba vykladať v spojení s článkom 1 písm. a) tej istej smernice, ktorý spresňuje environmentálne ciele, ktoré musia dosiahnuť členské štáty v súvislosti s podzemnými vodami, a s bodom 2.1.2 jej prílohy V, ktorý definuje dobrý kvantitatívny stav podzemných vôd. Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo neprijalo opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo nadmernému využívaniu útvarov podzemných vôd v oblasti Doñana. Komisia dospela preto k záveru, že Spojené kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2000/60/ES v spojení s článkom 1 písm. a) a s bodom 2.1.2 prílohy V tej istej smernice.

Nesplnenie povinností podľa článku 5 smernice 2000/60/ES v spojení s bodom 2.2 prílohy II tej istej smernice

Článok 5 smernice 2000/60/ES stanovuje postup, ktorý sa má vykonať v prípade správneho územia povodia, pričom ukladá v každom prípade povinnosť vykonať analýzu charakteristík správneho územia, preskúmania vplyvov ľudskej činnosti na stav povrchových a podzemných vôd a vykonania ekonomickej analýzy využívania vody. Ak sa po vykonaní pôvodnej analýzy charakteristík zistí, že útvar podzemnej vody predstavuje riziko, členské štáty musia podľa bodu 2.2 prílohy II smernice vykonať dopĺňajúcu charakterizáciu. Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo neuplatnilo správne článok 5 ods. 1 smernice 2000/60/ES v spojení s bodom 2.2 prílohy II tej istej smernice, keďže nevykonalo dopĺňajúcu charakterizáciu útvarov podzemnej vody v oblasti Doñana, ktoré predstavujú riziko, pričom taktiež neurčilo potrebné opatrenia. Komisia preto dospela k záveru, že Spojené kráľovstvo nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 smernice 2000/60/ES v spojení s bodom 2.2 prílohy II tej istej smernice.

Nesplnenie článku 11 ods. 1, článku 11 ods. 3 písm. a), c) a e) a článku 11 ods. 4 smernice 2000/60/ES

Podľa článku 11 ods. 1 smernice 2000/60/ES každý členský štát „zabezpečí pre každé správne územie povodia alebo pre časť medzinárodného správneho územia povodia na svojom území zavedenie programu opatrení, so zreteľom na výsledky analýz požadovaných podľa článku 5, pre dosiahnutie cieľov stanovených podľa článku 4.“ Odsek 3 písm. a), c) a e) spresňuje niektoré zo základných opatrení, ktoré sa majú zahrnúť do uvedeného programu opatrení. Odsek 4 toho istého ustanovenia odkazuje na doplnkové opatrenia, ktorými sú opatrenia navrhnuté a zavedené dodatočne k základným opatreniam. Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo nezahrnulo do Plánu vodohospodárskeho manažmentu správneho územného povodia rieky Guadalquivir základné a doplnkové opatrenia, čím nesplnila svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 11 ods. 1, článku 11 ods. 3 písm. a), c) a e) a článku 11 ods. 4 smernice 2000/60/ES.

Nesplnenie článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 7 smernice 92/43/EHS

Článok 6 ods. 2 smernice 92/43/EHS stanovuje na základe zásady prevencie povinnosť všeobecnej ochrany, podľa ktorej je potrebné zabrániť pri biotopoch a pri druhoch, pre ktoré boli označené územia, akémukoľvek zhoršeniu a narušeniu, ktoré môže mať značný dopad v rozpore s cieľmi smernice. Podľa článku 7 tej istej smernice sa táto povinnosť ochrany vzťahuje na územia klasifikované ako Zóny osobitnej ochrany pre vtáctvo (ZEPA) podľa smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva3 . Komisia sa domnieva, že Španielske kráľovstvo porušilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 7 smernice 92/43/EHS tým, že neprijalo primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo zhoršeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, pre ktoré boli označené územia ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana sever a západ a ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer.

____________

1 Ú. v. ES L 327, 2000, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275.

2 Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

3 Ú. v. ES L 103, s. 1; Mim. vyd 15/001, s. 98.