Language of document :

Tožba, vložena 22. julija 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-559/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Hermes, E. Manhaeve in E. Sanfrutos Cano, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi se naj, da Kraljevina Španija s tem, da ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi preprečila poslabšanje stanja teles podzemne vode na območju Doñana, da ni dodatno opredelila, katera območja so ogrožena, pri čemer ni niti sprejela potrebnih ukrepov, in s tem, da v program ukrepov Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (načrt upravljanja povodja za vodno območje Guadalquivirja) ni vključila ustreznih osnovnih in dopolnilnih ukrepov, ni izpolnila obveznosti iz člena 4(1)(b) v povezavi s členom 1(1) in točko 2.1.2 Priloge V; člena 5 v povezavi s točko 2.2 Priloge II; in člena 11(1), (3)(a), (c) in (e) ter (4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike1 ;

ugotovi se naj, da Kraljevina Španija s tem, da ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi preprečila poslabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst, za katere so bila določena zadevna območja varstva (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste in ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), ni izpolnila obveznosti iz člena 6(2) v povezavi s členom 7 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst2 ;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Neizpolnitev obveznosti iz člena 4(1)(b) Direktive 2000/60/ES v povezavi s členom 1(a) te direktive in točko 2.1.2. Priloge V k isti direktivi

S členom 4(1)(b) Direktive 2000/60/ES je državam članicam naložena obveznost, da preprečijo poslabšanje stanja vseh teles podzemne vode. To določbo je treba brati v povezavi s členom 1(a) iste direktive, ki določa okoljske cilje, ki jih morajo države članice dosegati v zvezi s podzemnimi vodami, in v povezavi s točko 2.1.2. Priloge V k tej direktivi, ki opredeljuje dobro količinsko stanje podzemne vode. Komisija meni, da Kraljevina Španija ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi preprečila poslabšanje zaradi prekomernega izkoriščanja teles podzemne vode na območju Doñana. Komisija zato ugotavlja, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 4(1)(b) Direktive 2000/60/ES v povezavi s členom 1(1) te direktive in s točko 2.1.2. Priloge V k isti direktivi.

Neizpolnitev obveznosti iz člena 5 Direktive 2000/60/ES v povezavi s točko 2.2 Priloge II k isti direktivi

Člen 5 Direktive 2000/60/ES določa postopek za vodna območja, pri čemer za vsak primer nalaga analizo značilnosti območja, pregled vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih voda in podzemne vode ter ekonomsko analizo rabe vode. Če se po začetni opredelitvi ugotovi, da je neko telo podzemne vode ogroženo, morajo države članice v skladu s točko 2.2 Priloge II k Direktivi izvesti dodatno opredelitev. Komisija meni, da Kraljevina Španija ni pravilno prenesla člena 5(1) Direktive 2000/60/ES v povezavi s točko 2.2 Priloge II k isti direktivi, ker ni dodatno opredelila teles podzemne vode, za katera je bila ugotovljena ogroženost na območju Doñana, prav tako pa ni sprejela potrebnih ukrepov. Komisija zato ugotavlja, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 5 Direktive 2000/60/ES v povezavi s točko 2.2 Priloge II k isti direktivi.

Neizpolnitev obveznosti iz člena 11(1), (3)(a), (c) in (e) ter (4) Direktive 2000/60/ES

Člen 11(1) Direktive 2000/60/ES določa, da država članica „zagotovi za vsako vodno območje ali del mednarodnega vodnega območja na njenem ozemlju uvedbo programa ukrepov, ob upoštevanju rezultatov analiz, ki jih predpisuje člen 5, da se dosežejo cilji, določeni po členu 4“. V odstavku 3, točke (a), (c) in (e), so navedeni nekateri osnovni ukrepi, ki jih je treba vključiti v navedeni program ukrepov. Odstavek 4 tega člena se nanaša na dopolnilne ukrepe, ki so ukrepi, ki se oblikujejo in izvajajo poleg osnovnih ukrepov. Komisija meni, da Kraljevina Španija v načrt upravljanja povodja za vodno območje Guadalquivirja ni vključila ustreznih osnovnih in dopolnilih ukrepov, zaradi česar ni izpolnila obveznosti iz člena 11(1), (3)(a), (c) in (e) ter (4) Direktive 2000/60/ES.

Neizpolnitev obveznosti iz člena 6(2) v povezavi s členom 7 Direktive 92/43/EGS

Člen 6(2) Direktive 92/43/EGS v skladu s previdnostnim načelom določa splošno obveznost varstva, v skladu s katero morajo države članice preprečiti slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko imelo občutne posledice, ki so v nasprotju s ciljem te direktive. V skladu s členom 7 te direktive ta obveznost varstva zajema tudi posebna varstvena območja za ptice (PVO) v skladu z Direktivo Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS).3 Komisija meni, da Kraljevina Španija s tem, da ni sprejela potrebnih ukrepov, da bi preprečila slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst, za katere so bila določena območja ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte in Oeste y ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(2) v povezavi s členom 7 Direktive 92/43/EGS.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 275.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.

3 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 98.