Language of document :

Talan väckt den 22 juli 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-559/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes, E. Manhaeve och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG1 av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, jämförd med direktivets artikel 1 a och punkt 2.1.2 i dess bilaga V, artikel 5, och punkt 2.2 i dess bilaga II samt artikel 11.1, 11.3 a, 11.3 c, 11.3 e och 11.4, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga en försämring av statusen i grundvattenförekomsterna i området Doñana, genom att inte genomföra en ytterligare karakterisering av de förekomster som identifierats vara utsatta för risker, genom att inte fastställa nödvändiga åtgärder och genom att inte inkludera lämpliga grundläggande och kompletterande åtgärder i åtgärdsprogrammet för vattenområdesplanen avseende avrinningsdistriktet i Guadalquivir,

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2, jämförd med artikel 7 i rådets direktiv 92/43/EG2 av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en försämring av de livsmiljöer och habitat som motiverat de i målet aktuella särskilda skyddsområdena (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste och ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero och Montes de Moguer), samt

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt artikel 4.1 b i direktiv 2006/60/EG, jämförd med direktivets artikel 1 a och punkt 2.1.2 i bilaga V till nämnda direktiv

I artikel 4.1 b i direktiv 2000/60/EG föreskrivs en skyldighet för medlemsstaterna att förebygga en försämring av statusen i alla grundvattenförekomster. Denna bestämmelse ska jämföras med direktivets artikel 1 a som fastställer miljömålen för medlemsstaterna i fråga om grundvattenförekomster och punkt 2.1.2 i bilaga V till nämnda direktiv som definierar vad som är en god kvantitativ status för grundvattenförekomster. Kommissionen anser att Konungariket Spanien inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra en försämring vid överexploatering av grundvattenförekomsterna i området Doñana. Kommissionen anser därför att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 b i direktiv 2000/60/EG, jämförd med direktivets artikel 1 a och punkt 2.1.2 i dess bilaga V.

Underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 5 i direktiv 2000/60/EG, jämförd med punkt 2.2 i bilaga II till nämnda direktiv

I artikel 5 i direktiv 2000/60/EG fastställs det förfarande som ska användas för avrinningsdistrikt och enligt vilket det krävs att det görs en analys av dess karakteristika, en översyn av konsekvenserna av mänsklig verksamhet för ytvattnets och grundvattnets status och en ekonomisk analys av vattenanvändningen. När det, efter det att en inledande analys av områdets karakteristika har gjorts, visar sig att grundvattenförekomsten är utsatt för risker, ska medlemsstaterna enligt punkt 2.2 i bilaga II till direktivet genomföra en ytterligare karakterisering. Kommissionen menar att Konungariket Spanien har gjort en felaktig tillämpning av artikel 5.1 i direktiv 2000/60/EG, jämförd med punkt 2.2 i bilaga II till nämnda direktiv, eftersom det inte har genomfört en ytterligare karakterisering av de grundvattenförekomster i området Doñana som identifierats vara utsatta för risker och inte heller har fastställt de åtgärder som krävs. Kommissionen anser därför att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5 i direktiv 2000/60/EG, jämförd med punkt 2.2 i bilaga II till nämnda direktiv.

Åsidosättande av artikel 11.1, 11.3 a, 11.3 c, 11.3 e och 11.4 i direktiv 2000/60/EG

Enligt artikel 11.1 i direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna ”för varje avrinningsdistrikt eller för den del av ett internationellt avrinningsdistrikt som ligger på dess territorium se till att ett åtgärdsprogram upprättas och därvid beakta resultaten av de analyser som krävs enligt artikel 5 för att uppnå de mål som fastställs enligt artikel 4”. I artikel 11.3 a, 11.3 c och 11.3 e anges vissa grundläggande åtgärder som ska ingå i ett sådant åtgärdsprogram. I artikel 11.4 i samma direktiv hänvisas till kompletterande åtgärder som utformas och genomförs utöver de grundläggande åtgärderna. Kommissionen anser att Konungariket Spanien inte har inkluderat lämpliga grundläggande och kompletterande åtgärder i åtgärdsprogrammet för vattenområdesplanen avseende avrinningsdistriktet i Guadalquivir varför Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.1, 11.3 a, 11.3 c, 11.3 e och 11.4 i direktiv 2000/60/EG.

Åsidosättande av artikel 6.2, jämförd med artikel 7 i direktiv 92/43/EEG

I artikel 6.2 i direktiv 92/43/EEG föreskrivs, mot bakgrund av principen om förebyggande åtgärder, en allmän skyddsplikt, som innebär att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra sådan försämring och sådana störningar av livsmiljöerna och habitaten för de arter för vilka särskilda områden har utsetts som kan ha betydande konsekvenser för målen med direktivet. Enligt artikel 7 i samma direktiv ska denna skyddsplikt även omfatta områden som utsetts till särskilda bevarandeområden för fåglar enligt [rådets] direktiv 79/409/EEG3 [av den 2 april 1979] om bevarande av vilda fåglar. Kommissionen menar att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2 och artikel 7 i direktiv 92/43/EEG, genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för de arter för vilka områdena ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste och ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero och Montes de Moguer, har utsetts.

____________

1 EGT L 327, 2000, s. 1.

2 EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva: område 15, volym 11, s. 114.

3 EGT L 103, 1979, s. 1; svensk specialutgåva: område 15, volym 2, s. 161.