Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. srpna 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 18. června 2019 ve věci T-624/15, European Food a další v. Komise

(Věc C-638/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche, P.-J. Loewenthal, zmocněnci)

Další účastníci řízení: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL,Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Španělské království a Maďarsko

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) ze dne 18. června 2019 ve spojených věcech T-624/15, T-694/15 a T-704/15, European Food a další v. Komise1 ;

zamítl první část prvního žalobního důvodu a první část druhého žalobního důvodu uvedeného ve věci T-704/15;

zamítl první a druhou část druhého žalobního důvodu uvedeného ve věcech T-624/15 a T-694/15;

vrátil spojené věci T-624/15, T-694/15 a T-704/15 Tribunálu k projednání žalobních důvodů, které ještě nebyly posouzeny, a

rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, které spočívá v nesprávném výkladu a použití článku 108 SFEU nebo přílohy V, kapitoly 2 Rumunského aktu o přidružení2 a v nesprávné právní kvalifikaci skutečností, když dospěl k závěru, že Komise neměla pravomoc přijmout napadené rozhodnutí3 .

Komise tvrdí, že Tribunál nesprávně dospěl k závěru, že opatření, kterým Rumunsko poskytlo podporu Ionovi a Viorelovi Miculovým, investorům švédské národnosti a třem rumunským společnostem, které ovládají (následně, společně „Miculovi“) představuje zrušení systému stimulů dne 22. února 2005. Rumunsko totiž právě tím, že vyplatilo náhradu škody přiznanou z důvodu zrušení tohoto systému, ke kterému došlo po jeho přistoupení k Unii, poskytlo podporu Miculovým.

Podpůrně Komise tvrdí, že i pokud Tribunál dospěl správně k závěru, že opatření poskytnutí podpory představovalo zrušení systému stimulů ze strany Rumunska (quod non), Komise měla nadále pravomoc přijmout napadené rozhodnutí na základě přílohy V, kapitoly 2 Aktu o přistoupení Rumunska.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení spočívajícím v nesprávném výkladu a použití článku 2 Aktu o přistoupení Rumunska a pravidel o používání unijního práva ratione temporis, nebo v nesprávném výkladu a použití Evropské dohody z roku 19954 , jakož i nesprávného posouzení skutkové stavu tím, že dospěl k závěru, že unijní právo nebylo použitelné na přiznanou náhradu škody.

Komise zaprvé tvrdí, že Tribunál nesprávně rozhodl, že unijní právo nebylo použitelné na přiznanou náhradu škody z důvodu, že všechny skutkové okolnosti zakládající nárok na náhradu škody nastaly v období před přistoupením. Přiznání náhrady škody totiž představuje budoucí důsledky situace, která nastala před přistoupením, ve smyslu pravidel o používání unijního práva ratione temporis.

Podpůrně Komise tvrdí, že i pokud Tribunál dospěl správně k závěru, že poskytnutí náhrady nepředstavovalo budoucí důsledky situace, která nastala před přistoupením (quod non), unijní právo se stejně použije na přiznanou podporu na základě Evropské dohody z roku 1995, která je součástí unijního práva, byla použitelná na všechny skutečnosti, které vedly k přiznání náhrady škody a nastaly před přistoupením.

Třetím důvodem kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení spočívajícím v nesprávném výkladu čl. 107 odst. 1 SFEU a nepoužití čl. 64 odst. 1 písm. iii) Evropské dohody z roku 1995 tím, že dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nesprávně klasifikovalo poskytnutí náhrady rozhodčím soudem jako výhodu.

Zaprvé Tribunál nesprávně rozhodl, že Komise neměla pravomoc přijmout sporné rozhodnutí a že unijní právo nebylo použitelné na přiznanou náhradu škody.

Zadruhé Tribunál nepřezkoumal všechna tvrzení uvedená v napadeném rozhodnutí, která prokazovala, že Rumunsko poskytlo Miculovým výhodu. Nepřezkoumaná tvrzení jsou sama o sobě dostatečná k odůvodnění existence výhody.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 203).

3 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1470 ze dne 30. března 2015 o státní podpoře SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) poskytnuté Rumunskem – Rozhodčí nález ve věci Micula v. Rumunsko ze dne 11. prosince 2013 (Úř. věst. 2015, L 232, s. 43).

4 Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (Úř. věst. 1994, L 357, s. 2).