Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 27.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-624/15., European Food ym. v. komissio, 18.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-638/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja P.-J. Loewenthal,)

Muut osapuolet: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Espanjan kuningaskunta ja Unkari

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 18.6.2019 yhdistetyissä asioissa T-624/15, T-694/15 ja T-704/15, European food ym. v. komissio, antama tuomio1 on kumottava

asiassa T-704/15 esitetyn ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa ja toisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä

asiassa T-694/15 esitetyn toisen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa on hylättävä

yhdistetyt asiat T-624/15, T-694/15 ja T-704/15 on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen niiden kanneperusteiden arvioimiseksi, joista ei ole lausuttu

oikeudenkäyntikuluista ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa on määrättävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä valitusperusteessaan komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se tulkitsi ja sovelsi virheellisesti SEUT 108 artiklaa ja/tai Romanian liittymisasiakirjan2 liitteessä V olevaa 2 lukua ja arvioi tosiseikkoja oikeudellisesti virheellisellä tavalla katsoessaan, ettei komissiolla ollut toimivaltaa antaa riidanalaista päätöstä.3

Komissio väittää ensisijaisesti, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että 22.2.2005 toteutetun kannustinjärjestelmän kumoaminen on toimenpide, jolla Romania myönsi tukea ruotsalaisille sijoittajille Ioan ja Viorel Miculalle sekä kolmelle heidän määräysvallassaan olleelle romanialaiselle yhtiölle (jäljempänä yhdessä Miculat). Komission mukaan tuki myönnettiin niin, että Romania maksoi korvausta kyseisen järjestelmän kumoamisesta, mikä tapahtui sen Euroopan unioniin liittymisen jälkeen.

Toissijaisesti komissio väittää, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin olisi ollut oikeassa katsoessaan, että tuen myöntänyt toimenpide oli kannustinjärjestelmän kumoaminen Romanian toimesta (quod non), komissio oli silti toimivaltainen antamaan riidanalaisen päätöksen Romanian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 2 luvun nojalla.

Toisessa valitusperusteessaan komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se tulkitsi ja sovelsi virheellisesti Romanian liittymisasiakirjan 2 artiklaa ja unionin oikeuden ajallista soveltamista koskevia sääntöjä ja/tai vuoden 1995 Eurooppa-sopimusta4 ja arvioi tosiseikkoja oikeudellisesti virheellisellä tavalla katsoessaan, ettei unionin oikeutta sovelleta myönnettyyn korvaukseen.

Komissio väittää ensisijaisesti, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei unionin oikeutta sovelleta myönnettyyn korvaukseen sen johdosta, että kaikki korvauksen perustana olevat seikat olivat tapahtuneet ennen Romanian liittymistä unioniin. Korvauksen myöntäminen muodostaa komission mukaan liittymistä edeltäneen tilanteen tulevat vaikutukset siten, kuin tätä tarkoitetaan unionin oikeuden ajallista soveltamista koskevissa säännöissä.

Toissijaisesti komissio väittää, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin olisi ollut oikeassa katsoessaan, ettei korvauksen myöntäminen muodostanut liittymistä edeltäneen tilanteen tulevia vaikutuksia (quad non), unionin oikeutta sovelletaan silti, koska vuoden 1995 Eurooppa-sopimusta, joka on osa unionin oikeutta, sovellettiin kaikkiin tähän korvaukseen johtaneisiin toimiin, jotka tapahtuivat ennen liittymistä.

Kolmannessa kanneperusteessaan komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitsemalla virheellisesti SEUT 107 artiklan 1 kohtaa ja jättämällä soveltamatta vuoden 1995 Eurooppa-sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan iii kohtaa, koska se katsoi, että riidanalaisella päätöksellä luokiteltiin virheellisesti välitysoikeuden myöntämä korvaus eduksi.

Komissio katsoo ensinnäkin, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei komissiolla ollut toimivaltaa antaa riidanalaista päätöstä ja ettei unionin oikeutta sovellettu myönnettyyn korvaukseen.

Toiseksi komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut kaikkia väitteitä, jotka riidanalaisessa päätöksessä esitettiin ja joilla osoitettiin, että Romania oli myöntänyt etua Miculoille. Arvioimatta jätetyillä väitteillä itsessään osoitetaan edun olemassaolo.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL 2005, L 157, s. 203).

3 Valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Romania on pannut täytäntöön – Välitysoikeuden asiassa Micula v. Romania 11 päivänä joulukuuta 2013 antama tuomio – 30.3.2015 annettu komission päätös (EU) 2015/1470 (EUVL 2015, L 232, s. 43).

4 Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista (EYVL 1994, L 357, s. 2).