Language of document :

Žalba koju je 27. kolovoza 2019. podnijela Europska Komisija protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 18. lipnja 2019. u predmetu T-624/15, European Food i dr. protiv Komisije

(predmet C-638/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche, agent, P.-J. Loewenthal, agent)

Druge stranke u postupku: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Kraljevina Španjolska i Mađarska

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 18. lipnja 2019. u spojenim predmetima T-624/15, T-694/15 i T-704/15, European Food i dr./Komisija1 ;

odbije prvi dio prvog tužbenog razloga i prvi dio drugog tužbenog razloga koji su istaknuti u predmetu T-704/15;

odbije prvi i drugi dio drugog tužbenog razloga koji je istaknut u predmetima T-624/15 i T-694/15;

vrati spojene predmete T-624/15, T-694/15 i T-704/15 Općem sudu na ponovno odlučivanje u odnosu na tužbene razloge koji još nisu bili ocijenjeni; i

naknadno odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom Komisija navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji od pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 108. UFEU-a i/ili poglavlja 2. Priloga V. rumunjskom Aktu o pristupanju2 i pogrešne pravne kvalifikacije tih činjenica zaključivši da Komisija nije bila nadležna donijeti pobijanu odluku3 .

Kao prvo, Komisija tvrdi da je Opći sud pogrešno zaključio da je mjerom, kojom je Rumunjska dodijelila potporu Ionu i Viorelu Micula, ulagateljima švedskog državljanstva, i trima rumunjskim trgovačkim društvima pod njihovom kontrolom (u daljnjem tekstu zajednički: braća Micula), 22. veljače 2005. ukinut program poticaja. Umjesto toga, ta se potpora dodijelila braći Micula upravo time što je Rumunjska isplatila dodijeljenu naknadu štete zbog ukidanja tog programa, a što se dogodilo nakon njezina pristupanja Uniji.

Podredno tomu, Komisija tvrdi da čak i da je Opći sud pravilno zaključio da je ukidanje programa poticaja od strane Rumunjske bila mjera kojom se dodjeljuje potpora (quod non), Komisija je svejedno bila nadležna donijeti pobijanu odluku u skladu s poglavljem 2. Prilogom V. rumunjskom Akta o pristupanju.

Drugim žalbenim razlogom Komisija tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji od pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 2. rumunjskog Akta o pristupanju i pravila o primjeni prava Unije ratione temporis, i/ili pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene Europskog sporazuma4 iz 1995., i pogrešne pravne kvalifikacije činjenica zaključivanjem da se pravo Unije nije primjenjivalo na dodijeljenu naknadu štete.

Kao prvo, Komisija tvrdi da je Opći sud pogrešno zaključio da pravo Unije nije primjenjivo na dodijeljenu naknadu štete na temelju toga da su svi događaji, koji dovode do te naknade štete, nastali prije pristupanja. Umjesto toga, dodjela naknade štete predstavlja buduće učinke situacije koja nastaje prije pristupanja unutar značenja pravila o primjeni prava Unije ratione temporis.

Podredno tomu, Komisija tvrdi da čak i ako je Opći sud pravilno zaključio da dodjela naknade štete nije predstavljala buduće učinke situacije koja nastaje prije pristupanja (quod non), svejedno se na dodijeljenu naknadu štete primjenjivalo pravo Unije s obzirom na to da je Europski sporazum iz 1995., koji je dio prava Unije, bio primjenjiv na sve događaje, koji dovode do te naknade štete, koji su nastali prije pristupanja.

Trećim žalbenim razlogom Komisija tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji od pogrešnog tumačenja članka 107. stavka 1. UFEU-a i neprimjene članka 64. stavka 1. točke iii. Europskog sporazuma iz 1995., zaključivši da je pobijanom odlukom naknada štete koju je dodijelio arbitražni sud pogrešno kvalificirana kao prednost.

Kao prvo, Opći je sud pogrešno zaključio da Komisija nije bila nadležna donijeti pobijanu odluku i da je pravo Unije bilo neprimjenjivo na dodijeljenu naknadu štete.

Kao drugo, Opći sud nije odgovorio na sve argumente koji su predstavljeni u pobijanoj odluci, kojima se ističe da je Rumunjska dodijelila prednost braći Micula. Argumenti na koje se nije odgovorilo su sami po sebi dovoljni da opravdaju postojanje prednosti.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Akt o uvjetima pristupanja Europskoj uniji Republike Bugarske i Rumunjske i prilagodbama Ugovorâ na kojima se temelji Europska unija (SL 2005., L 157, str. 203.)

3 Odluka Komisije (EU) 2015/1470 od 30. ožujka 2015. o državnoj potpori SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) koju je provela Rumunjska – Arbitražna odluka Micula protiv Rumunjske od 11. prosinca 2013. (SL 2015., L 232, str. 43.)

4 Europski sporazum o pridruživanju između Europskih ekonomskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Rumunjske, s druge strane (SL 1994., L 357, str. 2.)