Language of document :

2019 m. rugpjūčio 27 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-624/15 European Food ir kt. / Komisija

(Byla C-638/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir P.-J. Loewenthal

Kitos proceso šalys: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Ispanijos Karalystė ir Vengrija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimą sujungtose bylose T-624/15, T-694/15 ir T-704/15 Komisija / European Food ir kt.1 ,

atmesti byloje T-704/15 nurodyto pirmojo pagrindo pirmą dalį ir antrojo pagrindo pirmą dalį,

atmesti bylose T-624/15 ir T-694/15 nurodyto antrojo pagrindo pirmą ir antrą dalis,

grąžinti sujungtas bylas T-624/15, T-694/15 ir T-704/15 Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų dar neapsvarstytus ieškinio pagrindus, ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese, klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, t. y netinkamai aiškino ir taikė SESV 108 straipsnį ir (arba) Rumunijos stojimo akto2 V priedo 2 skyrių ir klaidingai teisiškai kvalifikavo faktus, kai priėjo prie išvados, kad Komisija neturėjo kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą3 .

Nurodydama pagrindinį argumentą Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas neteisingai priėjo prie išvados, jog 2005 m. vasario 22 d. panaikinusi paskatų schemą Rumunija suteikė pagalbą Švedijos pilietybę turintiems investuotojams Ioan ir Viorel Micula ir trims jų kontroliuojamoms Rumunijos bendrovėms (toliau – kartu bylos šalys Micula). Pagalba bylos šalims Micula buvo suteikta būtent Rumunijai sumokėjus kompensaciją už tos schemos panaikinimą po jos įstojimo į Sąjungą.

Nurodydama papildomą argumentą Komisija tvirtina, kad net jeigu Bendrasis Teismas teisingai priėjo prie išvados, jog Rumunijos panaikintos paskatų schemos reiškė pagalbos priemonę (quod non), Komisija vis tiek turėjo kompetenciją priimti ginčijamą sprendimą pagal Rumunijos stojimo akto V priedo 2 skyrių.

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, t. y. netinkamai aiškino ir taikė Rumunijos stojimo akto 2 straipsnį ir ES teisės taikymo ratione temporis nuostatas ir (arba) netinkamai aiškino ir taikė 1995 m. Europos susitarimą4 , taip pat klaidingai teisiškai kvalifikavo faktus, kai priėjo prie išvados, kad ES teisė skirtai kompensacijai netaikoma.

Nurodydama pagrindinį argumentą Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas neteisingai priėjo prie išvados, jog ES teisė netaikytina skirtai kompensacijai, nes visi įvykiai, kuriais grindžiama kompensacija, įvyko iki stojimo. Vis dėlto kompensacijos skyrimas reiškia iki stojimo susiklosčiusios situacijos padarinius ateityje, kaip tai suprantama pagal ES teisės taikymo ratione temporis nuostatas.

Nurodydama papildomą argumentą Komisija tvirtina, kad net jeigu Bendrasis Teismas teisingai priėjo prie išvados, jog kompensacijos skyrimas nereiškia iki stojimo susiklosčiusios situacijos padarinių ateityje (quod non), ES teisė vis tiek taikoma skirtai kompensacijai, nes 1995 m. Europos susitarimas, kuris yra ES teisės dalis, taikytinas visiems tą kompensaciją pagrindusiems įvykiams, įvykusiems iki stojimo.

Trečiajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, t. y. netinkamai aiškino ir taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį ir netaikė 1995 m. Europos susitarimo 64 straipsnio 1 dalies iii punkto, kai priėjo prie išvados, kad skirtą kompensaciją arbitražo teismas ginčijamame sprendime klaidingai kvalifikavo kaip naudą.

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad Komisija neturėjo kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą ir kad ES teisė netaikytina skirtai kompensacijai.

Antra, Bendrasis Teismas neišnagrinėjo visų argumentų, išdėstytų ginčijamame sprendime, kuriame konstatuota, kad Rumunija suteikė naudą bylos šalims Micula. Neišnagrinėtų argumentų savaime pakanka, kad būtų pateisintas naudos faktas.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 157, 2005, p. 203).

3 2015 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1470 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią įgyvendino Rumunija – 2013 m. gruodžio 11 d. arbitražo teismo sprendimas Micula prieš Rumuniją (OL L 232, 2015, p. 43).

4 Europos sutartis, steigianti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos Respublikos asociaciją (OL L 357, 1994, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 59 t., p. 3).