Language of document :

Odvolanie podané 27. augusta 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 vo veci T-624/15, European Food a i./Komisia

(vec C-638/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusche a P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Španielske kráľovstvo a Maďarsko

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 18. júna 2019 v spojených veciach T-624/15, T-694/15 a T-704/15, European Food a i./Komisia1 ,

zamietol prvú časť prvého žalobného dôvodu a prvú časť druhého žalobného dôvodu, ktoré boli uvedené vo veci T-704/15,

zamietol prvú a druhú časť druhého žalobného dôvodu, ktoré boli uvedené vo veciach T-624/15 a T-694/15,

vrátil spojené veci T-624/15, T-694/15 a T-704/15 Všeobecnému súdu na prejednanie žalobných dôvodov, ktoré ešte neboli posúdené, a

rozhodol, že o trovách prvostupňového aj odvolacieho konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia spočívajúceho v nesprávnom výklade a uplatnení článku 108 ZFEÚ a/alebo kapitoly 2 prílohy V Aktu o pristúpení Rumunska2 , ako aj nesprávneho posúdenia skutkového stavu tým, že dospel k záveru, že Komisia nemala právomoc prijať sporné rozhodnutie3 .

Komisia predovšetkým tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že opatrenie, ktorým Rumunsko poskytlo pomoc Ionovi a Viorelovi Miculovcom, investorom so švédskou štátnou príslušnosťou, a trom rumunským spoločnostiam, ktoré kontrolujú (ďalej spoločne len „Miculovci“), predstavuje zrušenie systému stimulov 22. februára 2005. Rumunsko totiž práve tým, že vyplatilo náhradu škody priznanú z dôvodu zrušenia tohto systému, ku ktorému došlo po jeho pristúpení k Únii, poskytlo pomoc Miculovcom.

Komisia subsidiárne tvrdí, že aj za predpokladu, že by Všeobecný súd správne rozhodol, že opatrenie poskytnutia pomoci predstavovalo zrušenie systému stimulov zo strany Rumunska (quod non), Komisia mala naďalej právomoc prijať sporné rozhodnutie podľa kapitoly 2 prílohy V Aktu o pristúpení Rumunska.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia spočívajúceho v nesprávnom výklade a uplatnení článku 2 Aktu o pristúpení Rumunska a pravidiel o uplatňovaní práva Únie ratione temporis a/alebo v nesprávnom výklade a uplatnení Európskej dohody z roku 19954 , ako aj nesprávneho posúdenia skutkového stavu tým, že dospel k záveru, že právo Únie nebolo uplatniteľné na priznanú náhradu škody.

Komisia predovšetkým tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že právo Únie nebolo uplatniteľné na priznanú náhradu škody z dôvodu, že všetky skutkové okolnosti zakladajúce nárok na náhradu škody nastali v období pred pristúpením. Priznanie náhrady škody totiž predstavuje následný dôsledok situácie, ktorá nastala pred pristúpením, v zmysle pravidiel o uplatňovaní práva Únie ratione temporis.

Komisia subsidiárne tvrdí, že aj za predpokladu, že by Všeobecný súd správne rozhodol, že priznanie náhrady škody predstavuje následný dôsledok situácie, ktorá nastala pred pristúpením (quod non), právo Únie by bolo napriek všetkému na priznanú náhradu škody uplatniteľné, pretože Európska dohoda z roku 1995, ktorá je súčasťou práva Únie, bola uplatniteľná na všetky skutkové okolnosti, ktoré viedli k náhrade škody a nastali pred pristúpením.

V rámci tretieho odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia spočívajúceho v nesprávnom výklade článku 107 ods. 1 ZFEÚ a neuplatnení článku 64 ods. 1 bodu iii) Európskej dohody z roku 1995 tým, že dospel k záveru, že v spornom rozhodnutí bolo priznanie náhrady škody rozhodcovským súdom nesprávne posúdené ako výhoda.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že Komisia nemala právomoc prijať sporné rozhodnutie a že právo Únie nebolo uplatniteľné na priznanú náhradu škody.

Po druhé Všeobecný súd nepreskúmal všetky tvrdenia uvedené v spornom rozhodnutí, ktoré preukazovali, že Rumunsko poskytlo Miculovcom výhodu. Nepreskúmané tvrdenia sú samy osebe dostatočné na odôvodnenie existencie výhody.

____________

1 EU:T:2019:423.

2 Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 157, 2005, s. 203).

3 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1470 z 30. marca 2015 o štátnej pomoci SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ktorú poskytlo Rumunsko – Rozhodcovský rozsudok z 11. decembra 2013 Micula/Rumunsko (Ú. v. EÚ L 232, 2015, s. 43).

4 Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi hospodárskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej (Ú. v. ES L 357, 1994, s. 2).