Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 27. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 18. junija 2019 v zadevi T-624/15, European Food in drugi/Komisija

(Zadeva C-638/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche, agent, P.-J. Loewenthal, agent)

Druge stranke v postopku: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Kraljevina Španija in Madžarska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 18. junija 2019 v združenih zadevah T-624/15, T-694/15 in T-704/15, European Food in drugi/Komisija1 ;

zavrne prvi del prvega pritožbenega razloga in prvi del drugega pritožbenega razloga v zadevi T-704/15;

zavrne prvi in drugi del drugega pritožbenega razloga v zadevah T-624/15 in T-694/15;

združene zadeve T-624/15, T-694/15 in T-704/15 se vrnejo v razsojanje Splošnemu sodišču, da ponovno obravnava razloge, ki še niso bili preučeni; in

pridrži odločitev o plačilu stroškov postopka na prvi in pritožbeni stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s prvim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče, s tem ko je odločilo, da Komisija ni bila pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa2 , napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi člena 108 PDEU in/ali Priloge V, Poglavje 2, k Aktu o pristopu Romunije k Uniji3 ter napačno pravno opredelilo dejstva.

Komisija prvič, trdi, da je Splošno sodišče napačno odločilo, da je bil z ukrepom, s katerim je Romunija dodelila pomoč I. in V. Micula, vlagateljema, ki sta državljana Švedske, in trem romunskim podjetjem, nad katerimi imata nadzor (v nadaljevanju, skupaj: brata Micula) 22. februarja 2005 ukinjena shema spodbud. Prav z izplačilom nadomestila zaradi ukinitve te sheme, do česar je prišlo po pristopu Romunije k Uniji, je namreč Romunija bratoma Micula dodelila pomoč.

Komisija podredno trdi, da tudi če je Splošno sodišče pravilno odločilo, da je ukrep dodelitve pomoči ukinitev sheme spodbude s strani Romunije (quod non), je bila Komisija še vedno pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa na podlagi Priloge V, poglavje 2, k Aktu o pristopu Romunije k Uniji.

Komisija z drugim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče, s tem ko je odločilo, da se pravo EU ni uporabilo za dodeljeno nadomestilo, napačno uporabilo pravo pri razlagi in uporabi člena 2 Akta o pristopu Romunije k Uniji in pravil o uporabi prava Evropske unije ratione temporis in/ali napačno razlagalo in napačno uporabilo Evropski sporazum iz leta 19954 ter napačno pravno opredelilo dejstva.

prvič, Komisija trdi, da je Splošno sodišče napačno odločilo, da se pravo EU ni uporabilo za dodeljeno nadomestilo na podlagi tega, da so vsi dogodki, zaradi katerih je bilo dodeljeno nadomestilo, nastali pred pristopom. Dodelitev nadomestila pa v resnici pomeni bodoči učinek na položaj, ki je nastal pred pristopom v smislu pravil o uporabi prava EU ratione temporis.

podredno Komisija trdi, da tudi če je Splošno sodišče pravilno odločilo, da dodelitev nadomestila ni ustvarila bodočih učinkov na položaj, ki je nastal pred pristopom (quod non), se za dodeljeno nadomestilo vseeno uporablja pravo EU, ker se je Evropski sporazum iz leta 1995, ki je del prava EU, uporabljal za vse dogodke, zaradi katerih je bilo dodeljeno to nadomestilo, kar se je zgodilo pred pristopom.

Komisija s tretjim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče s tem ko je odločilo, da je bila z izpodbijanim sklepom dodelitev nadomestila s strani arbitražnega sodišča napačno opredeljena kot prednost, napačno uporabilo pravo pri razlagi člena 107(1) PDEU in ni uporabilo člena 64(1)(iii) Evropskega sporazuma iz leta 1995.

prvič, Splošno sodišče je napačno odločilo, da Komisija ni bila pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa in da se pravo EU ni uporabilo za dodeljeno nadomestilo.

drugič, Splošno sodišče ni obravnavalo vseh trditev, ki so bile navedene v izpodbijanem sklepu, s katerim je bilo ugotovljeno, da je Romunija dala prednost bratom Micula. Trditve, ki niso bile obravnavane, same po sebi zadostujejo za ugotovitev obstoja prednosti.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Sklep Komisije (EU) 2015/1470 z dne 30. marca 2015 o državni pomoči SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) Romunije – Arbitražna odločba o zadevi Micula proti Romuniji z dne 11. decembra 2013 (UL 2015, L 232, str. 43).

3 Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL 2005, L, str. 203)

4 Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi gospodarskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani (UL 1994, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 59, str. 3)