Language of document :

Överklagande ingett den 27 augusti 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 18 juni 2019 i mål T-624/15, European Food m.fl. mot kommissionen

(Mål C-638/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och P.-J. Loewenthal)

Övriga parter i målet: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL,Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Konungariket Spanien och Ungern

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 18 juni 2019 i de förenade målen T-624/15, T-694/15 och T-704/15, European Food m.fl./kommissionen1 ,

avfärda den första grundens första del och den andra grundens första del i mål T-704/15,

avfärda den andra grundens första och andra del i målen T-624/15 och T-694/15,

återförvisa de förenade målen T-624/15, T-694/15 och T-704/15 till tribunalen vad avser de grunder som inte redan har prövats, och

låta frågan om rättegångskostnader vad avser förfarandet vid tribunalen och målet om överklagande anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen gör i den första grunden för överklagandet gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tolka och tillämpa artikel 108 FEUF och/eller kapititel 2 i bilaga V till Rumäniens anslutningsakt2 på ett felaktigt sätt samt genom en felaktig rättslig bedömning av de faktiska omständigheterna då tribunalen bedömde att kommissionen inte var behörig att anta det omtvistade beslutet3 .

Kommissionens huvudargument är att tribunalen felaktigt bedömde att den åtgärd varigenom Rumänien beviljade stöd till Ioan och Viorel Micula, investerare med svenskt medborgarskap, och tre rumänska bolag som detta par styrde (nedan tillsammans kallade Micula-gruppen) var upphävandet av investeringsincitamenten den 22 februari 2005. Det är istället genom Rumäniens utbetalning av det skadestånd som beviljades till följd av upphävandet av dessa investeringsincitament, vilket inträffade efter Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, som stödet beviljades Micula-gruppen.

Kommissionens andrahandsargument är att även om tribunalen hade fog för sin bedömning att den åtgärd varigenom stödet beviljades skulle vara Rumäninens upphävande av investeringsincitamenten (quod non), var kommissionen ändå behörig att anta det angripna beslutet enligt kapitel 2 i bilaga V i Rumäniens anslutningsakt.

Kommissionen gör i en andra grund gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tolka och tillämpa artikel 2 i Rumäniens anslutningsakt och reglerna för unionsrättens tillämpning i tiden (ratione temporis) på ett felaktigt sätt, och/eller genom en felaktig tolkning eller tillämpning av 1995:års Europaavtal4 , samt genom en felaktig rättslig bedömning av de faktiska omständigheterna då tribunalen bedömde att unionsrätten inte var tillämplig på det beviljade skadeståndet.

Kommissionens huvudargument är att tribunalen felaktigt bedömde att unionsrätten inte var tillämplig på det beviljade skadeståndet på grund av att alla omständigheter som gav upphov till skadeståndet inträffade innan Rumäniens anslutning. Skadeståndet utgör istället de framtida följderna av en situation som uppstod innan anslutningen i den mening som avses i reglerna för unionsrättens tillämpning i tiden (ratione temporis).

Kommissionens andrahandsargument är att även om tribunalen hade fog för sin bedömning att skadeståndet utgör de framtida följderna av en situation som uppstod innan anslutningen (quod non), var unionsrätten ändå tillämplig på skadeståndet eftersom 1995:års Europaavtal, som ingår i unionsrätten, var tillämpligt på alla händelser som gav upphov till skadeståndet, vilka inträffade innan anslutningen.

Kommissionen gör i en tredje grund gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tolka artikel 107.1 FEUF felaktigt och tillämpa artikel 64.1 iii i 1995:års Europaavtal felaktigt, då tribunalen bedömde att skadeståndet i det angripna beslutet felaktigt hade klassificerats som en förmån av skiljedomstolen.

Tribunalen bedömde för det första felaktigt att kommissionen saknade behörighet att anta det angripna beslutet och att unionsrätten inte var tillämplig på det beviljade skadeståndet.

För det andra underlät tribunalen att bemöta alla argument som framlagts i det angripna beslutet till stöd för att Rumänien beviljat Micula-gruppen en fördel. De argument som inte bemötts är i sig tillräckliga för att motivera förekomsten av en fördel.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (EUT 2005, L 157, s. 203).

3 Kommissionens beslut (EU) 2015/1470 av den 30 mars 2015 om det statliga stöd SA.38517 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Rumänien har genomfört ‒ Skiljedomen Micula mot Rumänien av den 11 december 2013 (EUT 2015, L 232, s. 43).

4 Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan … (EUT 1994, L 357, s. 2).