Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Straubing (Германия), постъпило на 19 юни 2019 г. — B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Дело C-465/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Straubing

Страни в главното производство

Ищец: B & L Elektrogeräte GmbH

Ответник: GC

Преюдициален въпрос

Налице ли е договор извън търговския обект по смисъла на член 2, точка 8, буква в) от Директива 2011/83/ЕС1 , който води до право на отказ по член 9 от Директивата, когато търговец, който се намира в изложбено хале, съответно пред щанд за продажби, който е търговски обект по смисъла на член 2, точка 9 от Директивата, осъществява контакт с потребител, който се e намирал в изложбеното хале на обществено място в коридор пред щанда за продажби, без да говори с търговеца, и договорът след това се оформя на щанда?

____________

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).