Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Straubing (Německo) dne 19. června 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH v. GC

(Věc C-465/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Straubing

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: B & L Elektrogeräte GmbH

Odpůrce: GC

Předběžná otázka

Jedná se o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory ve smyslu čl. 2 bodu 8 písm. c) směrnice 2011/83/EU1 , v důsledku jejíhož uzavření vzniklo právo odstoupit od smlouvy podle článku 9 směrnice, pokud obchodník, jenž se na veletrhu nachází v prodejním stánku, resp. před ním, který je ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice považován za obchodní prostoru, osloví spotřebitele, který během veletrhu pro spotřebitele stojí ve veletržní hale v uličce před prodejním stánkem, aniž by s obchodníkem komunikoval, a následně dojde k uzavření smlouvy v prodejním stánku?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, 22.11.2011, s. 64).