Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Straubing (Tyskland) den 19. juni 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH mod GC

(Sag C-465/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Straubing

Parter i hovedsagen

Sagsøger: B & L Elektrogeräte GmbH

Sagsøgt: GC

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der en aftale indgået uden for fast forretningssted som omhandlet i artikel 2, nr. 8), litra c), i direktiv 2011/83/EU 1 og dermed en fortrydelsesret i henhold til direktivets artikel 9, når en erhvervsdrivende, der befinder sig på en messe på eller foran en salgsstand, der anses for et fast forretningssted som omhandlet i direktivets artikel 2, nr. 9), henvender sig til en forbruger, som står i en messehal på en forbrugermesse i gangen foran salgsstanden uden at kommunikere med den erhvervsdrivende, og aftalen derefter indgås på salgsstanden?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L 304, s. 64).