Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Straubing (Saksa) on esittänyt 19.6.2019 – B & L Elektrogeräte GmbH v. GC

(Asia C-465/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Straubing

Pääasian asianosaiset

Kantaja: B & L Elektrogeräte GmbH

Vastaaja: GC

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kyse direktiivin 2011/83/EU1 2 artiklan 8 alakohdan c alakohdassa tarkoitetusta muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdystä sopimuksesta, johon sovelletaan kyseisen direktiivin 9 artiklan mukaista peruuttamisoikeutta, jos messuilla olevalla myyntiosastolla, jonka katsotaan olevan direktiivin 2 artiklan 9 alakohdassa tarkoitettu toimitila, tai sen edustalla elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyttä kuluttajaan, joka seisoo kuluttajamessuilla messuhallin käytävällä myyntiosaston edustalla viestimättä elinkeinonharjoittajan kanssa, ja jos sopimus tehdään tämän jälkeen myyntiosastolla?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).