Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2019. uputio Amtsgericht Straubing (Njemačka) – B & L Elektrogeräte GmbH protiv GC

(predmet C-465/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Straubing

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B & L Elektrogeräte GmbH

Tuženik: GC

Prethodno pitanje

Je li riječ o ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija u smislu članka 2. točke 8. podtočke (c) Direktive 2011/83/EU1 , zbog čega postoji pravo na odustajanje u skladu s člankom 9. Direktive, ako se trgovac koji se na sajmu nalazi iza odnosno ispred prodajnog štanda, koji se smatra poslovnom prostorijom u smislu članka 2. točke 9. Direktive, stupi u vezu s potrošačem koji u sajmišnoj dvorani, ne komunicirajući s trgovcem, stoji na prolazu ispred prodajnog štanda te se nakon toga u prostoru prodajnog štanda sklopi ugovor?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)