Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Straubing (Nemecko) 19. júna 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(vec C-465/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Straubing

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: B & L Elektrogeräte GmbH

Žalovaný: GC

Prejudiciálna otázka

Ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov v zmysle článku 2 bodu 8 písm. c) smernice 2011/83/EÚ1 s dôsledkom vzniku práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 9 smernice, ak obchodník, ktorý sa nachádza na veľtrhu v predajnom stánku, respektíve pred predajným stánkom považovaným v zmysle článku 2 bodu 9 smernice za prevádzkový priestor, osloví spotrebiteľa, ktorý stojí vo veľtržnej hale v uličke pred predajným stánkom bez toho, aby s obchodníkom komunikoval a následne dôjde k uzatvoreniu zmluvy v predajnom stánku?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).