Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Straubing (Nemčija) 19. junija 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Zadeva C-465/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Straubing

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: B & L Elektrogeräte GmbH

Tožena stranka: GC

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre za pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov, v smislu člena 2(8)(c) Direktive 2011/83/EU1 , zaradi česar obstaja pravica do odstopa v skladu s členom 9 te direktive, če trgovec, ki je na sejmu na prostoru prodajne stojnice oziroma pred prodajno stojnico, ki je poslovni prostor v smislu člena 2(9) te direktive, nagovori potrošnika, ki na potrošniškem sejmu v sejemski hali na prehodu pred prodajno stojnico stoji, ne da bi komuniciral s trgovcem, nato pa na prostoru stojnice skleneta pogodbo?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 2011, str. 64).