Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – WV v. Landkreis Harburg

(Asia C-540/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WV

Vastapuoli: Landkreis Harburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko julkisyhteisö, joka on tarjonnut elatusvelkojalle julkisoikeudellisten sääntöjen mukaisia sosiaalihuollon etuuksia, vedota asetuksen1 3 artiklan b alakohdan mukaiseen elatusvelkojan asuinpaikan tuomioistuimen toimivaltaan, kun se takautumisoikeutensa nojalla perii elatusvelkojan yksityisoikeudellista elatussaatavaa elatusvelvolliselta sen siirryttyä sille suoraan lain nojalla?

____________

1 Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 (EUVL 2009, L 7, s. 1).