Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. jūlijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – WV/Landkreis Harburg

(Lieta C-540/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: WV

Atbildētājs: Landkreis Harburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai iestāde, kas pilda publiskas funkcijas, kura uzturēšanas līdzekļu kreditoram ir sniegusi sociālās palīdzības pakalpojumus saskaņā ar publisko tiesību normām, var noteikt jurisdikciju uzturēšanas līdzekļu kreditora pastāvīgajā dzīvesvietā Uzturlīdzekļu regulas 1 3. panta b) punkta izpratnē, ja tā, nodrošinot sociālās palīdzības pakalpojumu, cessio legis rezultātā pārņemto uzturēšanas līdzekļu kreditora uzturlīdzekļu civiltiesisko prasījumu no uzturēšanas līdzekļu parādnieka piedzen regresa kārtībā?

____________

1 Padomes Regulas (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (OV 2009, L 7, 1. lpp.).