Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 16. júla 2019 – WV/Landkreis Harburg

(vec C-540/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WV

Žalovaný: Landkreis Harburg

Prejudiciálna otázka

Môže sa verejný orgán, ktorý osobe oprávnenej na výživné poskytoval dávky sociálnej pomoci podľa predpisov verejného práva, odvolávať na právomoc v mieste obvyklého pobytu osoby oprávnenej na výživné podľa článku 3 písm. b) nariadenia o vyživovacej povinnosti1 , ak voči osobe, ktorá má vyživovaciu povinnosť, uplatňuje ako regres civilnoprávny nárok oprávneného na výživné, ktorý naň prešiel zo zákona na základe toho, že oprávnenému poskytol sociálnu pomoc?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 2009, s. 1).