Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Ranska) on esittänyt 13.8.2019 – BNP Paribas Personal Finance SA v. VE

(asia C-609/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BNP Paribas Personal Finance SA

Vastaaja: VE

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/131 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että ulkomaanvaluuttamääräisen ja kansallisessa valuutassa takaisin maksettavan lainan pääkohteena ovat toisistaan erottamattomasti ehdot, joissa määrätään, että laina maksetaan takaisin kiinteämääräisinä erinä, joilla katetaan ensin korot, ja joiden mukaan sopimuksen kestoa voidaan pidentää ja eriä suurentaa jäljellä olevan määrän kattamiseksi, kun jäljellä oleva määrä voi kasvaa merkittävästi vaihtokurssien vaihtelujen johdosta?

Onko direktiivin 93/13 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ehdot, joissa määrätään, että laina maksetaan takaisin kiinteämääräisinä erinä, joilla katetaan ensin korot, ja joiden mukaan sopimuksen kestoa voidaan pidentää ja eriä suurentaa jäljellä olevan määrän kattamiseksi, kun jäljellä oleva määrä voi kasvaa merkittävästi vaihtokurssien vaihtelujen johdosta, aiheuttavat huomattavaa epätasapainoa sopimuspuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välille erityisesti siksi, että ne asettavat kuluttajan alttiiksi kohtuuttomalle valuuttariskille?

Onko direktiivin 93/13 4 artiklaa tulkittava siten, että sen mukaan ulkomaanvaluuttamääräisen ja kansallisessa valuutassa takaisin maksettavan lainan ehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä on arvioitava sopimuksentekohetken ja ennakoitavissa olevan taloustilanteen – jota käsiteltävässä asiassa leimasivat vuosien 2007–2009 talousvaikeuksien vaikutukset valuuttakurssien vaihteluihin – valossa ja ottaen huomioon ammattimaisen lainanantajan pätevyys ja asiantuntemus sekä vilpitön mieli?

Onko direktiivin 93/13 4 artiklaa tulkittava siten, että sen mukaan ulkomaanvaluuttamääräisen ja kansallisessa valuutassa takaisin maksettavan lainan ehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä arvioitaessa on selvitettävä, onko pätevä ja asiantunteva ammattimainen lainanantaja esittänyt kuluttajalle tietoja, erityisesti laskelmia, jotka ovat olleet puhtaasti objektiivisia ja teoreettisia ja joissa ei ole otettu huomioon taloustilannetta, joka voi vaikuttaa valuuttakurssien vaihteluihin?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).