Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Frankrike) den 13 augusti 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA mot VE

(Mål C-609/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Parter i det nationella målet

Kärande: BNP Paribas Personal Finance SA

Svarande: VE

Tolkningsfrågor

Ska artikel 4.2 i direktiv 93/131 tolkas så, att det huvudsakliga föremålet för ett lån i utländsk valuta och återbetalbart i den nationella valutan utgörs av avtalsvillkor – vilka inte kan beaktas separat – som föreskriver att lånet ska betalas av med fasta betalningar som i första hand ska räknas av mot räntan och att avtalstiden kan förlängas och betalningarna höjas för att betala det återstående beloppet, och detta belopp kan öka markant till följd av växelkursens förändringar?

Ska artikel 3.1 i direktiv 93/13 tolkas så, att avtalsvillkor som föreskriver att fasta betalningar i första hand ska räknas av mot räntan och att avtalstiden kan förlängas och betalningarna höjas för att betala det återstående beloppet, vilket kan öka markant till följd av växelkursens förändringar, medför en betydande obalans i avtalsparternas rättigheter och skyldigheter, bland annat genom att de utsätter konsumenten för en oproportionerlig växelrisk?

Ska artikel 4 i direktiv 93/13 tolkas så, att prövningen av om avtalsvillkor i ett låneavtal uttryckt i utländsk valuta och återbetalbar i nationell valuta är klara och begripliga ska göras med beaktande av det förutsägbara ekonomiska sammanhanget i samband med att avtalet ingicks, i förevarande fall de konsekvenser som de ekonomiska svårigheterna under åren 2007–2009 hade på växelkursens förändringar, med hänsyn till den professionella långivarens sakkunskap och kännedom samt goda tro?

Ska artikel 4 i direktiv 93/13 tolkas så, att frågan om avtalsvillkor i ett låneavtal uttryckt i utländsk valuta och återbetalbar i nationell valuta är klara och begripliga ska bedömas utifrån om långivaren, som besitter sakkunskap och ämneskännedom som näringsidkare, endast ger konsumenten objektiv och abstrakt information, bland annat räkneexempel, utan hänsyn till om det ekonomiska sammanhanget kan påverka växelkursens svängningar?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentatvtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).