Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 13 юни 2019 г. — WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Дело C-449/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: WEG Tevesstraße

Ответник: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, съгласно която доставките на топлинна енергия от сдружение на етажните собственици за съответните собственици са освободени от данък върху добавената стойност?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.