Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 13 czerwca 2019 r. – WEG Tevesstraße / Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Sprawa C-449/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: WEG Tevesstraße

Strona przeciwna: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi państwa członkowskiego, zgodnie z którym dostawa ciepła przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli mieszkań jest zwolniona z podatku od wartości dodanej?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.