Language of document :

Odvolanie podané 6. augusta 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 27. júna 2019 vo veci T-20/17, Maďarsko/Európska komisia

(vec C-596/19 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: V. Bottka a P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Maďarsko a Poľská republika

Návrhy odvolateľky

Európska komisia vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 27. júna 2019 vo veci T-20/17, Maďarsko/Európska komisia,

zamietol druhý a tretí dôvod žaloby podanej Maďarskom na Všeobecný súd, ktorými Maďarsko poukazuje na nesplnenie povinnosti odôvodnenia a na zneužitie právomoci a zaviazal Maďarsko na náhradu všetkých trov konania v prvostupňovom a odvolacom konaní,

subsidiárne, vrátil vec Všeobecnému súdu na nové konanie, v ktorom rozhodne o dôvodoch, ktoré ešte neboli posúdené, pričom o trovách v prvostupňovom a odvolacom konaní má byť rozhodnuté neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, keď konštatoval, že štruktúra progresívnych daňových sadzieb maďarskej dane z reklamy nie je selektívna. Komisia opiera toto tvrdenie o tri dôvody:

Po prvé, v bodoch 78 až 83 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že Komisia pri určení referenčného systému nesprávne vylúčila progresívne sadzby maďarskej dane z reklamy. Na rozdiel od toho, čo konštatoval Všeobecný súd, je prístup zvolený Komisiou v jej rozhodnutí zlučiteľný s judikatúrou. Všeobecný súd sa teda pri stanovení referenčného systému dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

Po druhé, v bodoch 84 až 90 napadnutého rozhodnutia sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že Komisia nesprávne určila cieľ dane z reklamy, vo svetle ktorého je potrebné posudzovať porovnateľnosť. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora je z hľadiska posúdenia porovnateľnosti relevantným iba predmet dane, na ktorý sa vzťahuje opatrenie, to znamená daňový cieľ opatrení určený zdaniteľnou skutočnosťou. Iné ciele, ako je napríklad daňová schopnosť, sú relevantné iba z hľadiska posúdenia, či je možné objektívne odôvodniť akékoľvek rozlišovanie v dôsledku dane, pokiaľ sú uvedené ciele inherentné povahe dane. Všeobecný súd sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa na účely posúdenia porovnateľnosti odvolával na to, že daň z reklamy sleduje údajne cieľ prerozdeľovania.

Po tretie, názor Všeobecného súdu uvedený v bodoch 91 až 105 napadnutého rozsudku, podľa ktorého sa Komisia dopustila pochybenia, keď dospela k záveru, že cieľ prerozdeľovania neodôvodňuje progresívnu povahu dane založenej na obrate. Tvrdenie Všeobecného súdu, že maďarská daň z reklamy nie je diskriminačná a že slúži cieľu prerozdeľovania, je založené na nesprávnom predpoklade, že podniky s vysokým obratom majú nutne väčšie zisky než podniky s nižším obratom. Na základe tohto nesprávneho predpokladu sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď na odôvodnenie rozlišovania spôsobeného daňou akceptoval účel, ktorý nepatrí k povahe uvedenej dane. Okrem toho Všeobecný súd pripustením tohto nesprávneho predpokladu neoprávnene preniesol dôkazné bremeno a nútil Komisiu preukázať, že daňové sadzby maďarskej dane z reklamy nemôžu byť odôvodnené údajným prerozdeľovacím účelom dane.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu Komisia uvádza, že Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, keď konštatoval, že odpočítateľnosť strát vo výške 50 % nie je selektívna. Po prvé, opatrenie nie je zlučiteľné s referenčným systémom, ktorého má byť súčasťou, keďže umožňuje, aby si zdaniteľné osoby, ktoré musia platiť daň v závislosti od obratu, odpočítali straty, čo neodráža zisky podniku. Po druhé, na rozdiel od toho, čo uvádza Všeobecný súd, opatrenie nemá všeobecnú povahu a nezávisí od náhodnej okolnosti; príjemcu opatrenia týkajúceho sa predchádzajúceho daňového roku bolo možné v čase zavedenia dane identifikovať.

____________